Сравнителното литературознание – класически текстове и автори (XIX – XX век)

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2013г. — 2017г.
  • Ръководител: проф. дфн Йонка Найденова
  • Финансиране
    Бюджетно

Проектът предвижда издирване, обсъждане и представяне на компаративистични трудове на световноизвестни учени и по национални школи, с цел подпомагане и на университетското обучение в случая. След актуализацията му през 2015 г., се акцентира основно върху българските публикации. Осъществени са конкретни стъпки за набавянето на специализирана литература, уточняването на терминологията, превеждането на отделни материали, проучването на българския компаритивистичен опит, съставянето на антология с основополагащи текстове по проблематиката и др. Поради липса на финансови средства, в т.ч. липса на възможност за заплащане на авторските права от чужбина, проектът приключи с база данни по проблематиката.