Пост-имперски и прото-имперски литератури и литературознания в Средиземноморието и западна Евразия: (не)престижни и (не)видими родства и съжителства

 • Статус
  Текущ
 • Период на изпълнение
  2015г. — 9999г.
 • Ръководител: доц. д-р Йордан Люцканов
 • Финансиране
  Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: Бенедикс Калначс (Институт за литература, фолклор и изкуства, Латвийски университет), Гага Шургая (Департамент за ориенталски и северноафрикански изследвания, Университет Ка’Фоскари, Венеция; Департамент по азиатски, африкански и средиземноморски изследвания, Университет Л’Ориентале, Неапол); гл. ас. д-р Теодора Цанкова, проф. дфн Николай Аретов

 

От ХVІІІ век насам, редица протонационални и национални общности покрай и през границите на културния конгломерат, който се схваща като „Европа“ са преобразували самоличностите (идентичностите) си от христиански и ислямски в европоцентрични. Този разнороден пояс от култури се простира от Испания до Русия, обхващайки Балканите, Анадола и останалия Близък Изток, Кавказ, териториите на някогашната Полско-Литовска Общност и източна Балтика. В посочения период споменатите общности са забравяли и създавали родства и съседства, водени от стремежа да изглеждат достойни за уважение в очите на европейския „център“. Тези процеси се усложняват и „парцелират“ от факта, че въпросните общности са принадлежали или принадлежат на различни империи и квазиимперии покрай и напреки на появяващите се и подвижни граници на „Европа“ (византийска, османска, испанска, руска, съветска, може би и австрийска и полско-литовска). Имперската (пред)история на общностите частично предопределя, се наслагва върху или просто се преплита с историята на тяхната европеизация. Не е ясно как корелират (вкл. дали се взаимообуславят) в тези процеси такива мощни силови полета на идентичностни трансформации, като литературата (и изкуствата), хуманитаристиката и политиката. Ключово теоретично разграничение в рамките на проекта е между „периферия“ и „покрайнина“; втората се самоопределя спрямо два или повече центъра на престиж и има поне потенциална геокултурна, геополитическа и друга субектност. Общата научната цел на проекта, гледана от София, е да ре-локализира българистиката, идентифицирайки с я нито една от трите доминиращи нейни идентификации (периферна провинция на европеистиката; дял на славистиката; дял на балканистиката).

 

Публикации:

 • Heteroeuropeanisations: (In)capacity to Stay Marginal, ed. Lyutskanov, Kalnačs and Shurgaia. University of Naples “L’Orientale” (Department of Asian, African and Mediterranean Studies): Series Minor (ISSN 1824-6109), vol. XCII (forthcoming)