Руската литературна класика днес: предизвикателствата/изпитанията на месианизма и масовата култура

 • Статус
  Приключил
 • Период на изпълнение
  2012г. — 2014г.
 • Ръководител: доц. д-р Йордан Люцканов
 • Финансиране
  Бюджетно

Научен колектив: доц. д-р Радостин Русев, проф. дфн Христо Манолакев (до юни 2014), Мария Литовская (Институт по история и археология, УрО РАН/Уралски федерален университет/Национален университет Ченгчи, Тайпе; от април 2014), Нина Барковская (Уралски държавен педагогически университет; от април 2014), Александър Медведев (Тюменски държавен университет; след юни 2014), Людмила Луцевич (Варшавски университет; от април 2014), проф. дфн Александър Панов

 

Основната научна цел на проекта бе да се проучи социалният статут на руската литературна класика и на литературоведската русистика: в Русия и, по възможност, в други страни (преди всичко, но не само, България). Рамкиращият подход бе този на социологията на културата на Пиер Бурдио. Според работната ни хипотеза, интерпетацията на руската класическа литература е подложена на натиск от две страни: на масовата култура и на месианизма. На заден план могат да се доловят агресивният дневен ред на, съответно, неолиберализма и на нов национализъм (макар и двата да могат да се позовават на ценностите на трети – този на мултикултурализма). Това е ситуация, която едва ли е нова, макар подобията ѝ от миналото да са трудни за разпознаване; и параметрите и в и извън Русия би следвало да се различават. Това е ситуация, която насърчава културния инстинкт за съхраняване на автономността на хуманитаристиката (и като обект на занимание, и като социален статут), но също изправя пред въпроса: какво представлява сърцевината, която хуманитаристът пази от посегателства? Освен това, изглежда сякаш и литературният канон, и експертите по него губят влияние в сравнение със съперничещ дискурс и социални агенти. Съперничещият дискурс – киното – лесно може да бъде нарочено за инструмент на „хетерономията“, като средство на масовата култура в частност.

 

Публикации:

 • Русская классическая литература сегодня: вызовы/испытания мессианизма и массовой культуры // Toronto Slavic Quarterly, ISSN 1925-2978 (print and online), 44 (Spring 2013), pp. 3-358: сост. и ред. Люцканов, Русев и Манолакев (http://sites.utoronto.ca/tsq/44/index.shtml)
 • Russian Classical Literature Today: The Challenges/Trials of Messianism and Mass Culture, edited by Yordan Lyutskanov, Hristo Manolakev and Radostin Rusev, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014; ISBN (10): 1-4438-5904-4, ISBN (13): 978-1-4438-5904-2.