Граници и граничност: Библейски модели и тяхното влияние в южнославянските литератури и култури от Средновековието до Новото време

  • Статус
    Текущ
  • Период на изпълнение
    2018г. — 2020г.
  • Ръководител: проф. дфн Ана Стойкова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: доц. д-р Нина Георгиева-Гагова, доц. д-р Радослава Станкова, проф. дфн Николай Аретов, проф. д-р Славия Бърлиева

 

Въпросът на библейските идейно-естетически модели, както и ролята на Библията в оформянето не само на средновековното, но и на съвременното мислене е сред най-ранните проблеми на хуманитарното изследване. Що се отнася до южнославянските култури, този проблем е още по-съществен, тъй като спецификата на развитие на този регион показва, че библейският текст оказва огромно влияние върху създаването на книжовния език и литературата. От друга страна, концептите граница и граничност актуализират фундаменталната проблематика за човешката идентичност и различие. В библейския контекст понятието граница се отнася както до свързването (доверчивата откритост, движението към другия), така и към отделянето (затварянето в себе си, самоизолацията). В този смисъл границата/граничността може да се възприема като знак за сближаване, но и за противоречие, за проявление на синкретична култура, но същевременно може да бъде и предизвикателство към установените норми и форми на мислене. Участниците в проекта интерпретират тези понятия предимно като извънпространствени метафори на културните явления, но също отчитат и техния аксиологичен аспект.

 

Съвместен проект с Института по славистика към Полската академия на науките.