Словенската и българската литература и култура в контекста на световната литература

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2017г. — 2019г.
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова доц. д-р Калина Захова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: проф. дфн Ана Стойкова, доц д-р Радослава Станкова, доц. д-р Мая Петрова-Танева

 

Продължение на съвместния изследователски проект „Универсални и маргинални ценности и идентичности през Средновековието и съвремието“ (2013 - 2016 г.). Фокусът е насочен към типологическо и контекстуално изследване на българската и словенската култура, анализират се стремежите, представени в придаването на универсално значение на местни или временно ограничени ценности.