Библейският текст в южнославянските литератури от Средновековието до наши дни (функции, рецепция, интерпретация)

 • Статус
  Приключил
 • Период на изпълнение
  2015г. — 2018г.
 • Ръководител: проф. дфн Ана Стойкова
 • Финансиране
  Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: проф. дфн Анисава Милтенова, доц. д-р Нина Георгиева-Гагова, доц. д-р Мая Петрова-Танева, доц. д-р Радостина Станкова, гл. ас. д-р Ирина Кузидова-Караджинова

 

Проектът има за цел да изследва от интердисциплинарна гледна точка (на филологията, богословието и културната история) влиянието, което Библията има върху възникването и развитието на южнославянските литератури през различните етапи на тяхното съществуване. През Средновековието библейските текстове присъстват както в литургическите, така и в небогослужебните текстове като образец на жанрови форми, стилове, образи и играят основна роля в средновековната естетика и в сферата на идеите. По-късно тази концепция, въплътена в борбата за славянско богослужение и добила религиозно-политически характер, намира отражение в националните митологии, възникнали в епохата на Възраждането. В Новото време тези митологии оказват влияние върху локалните предпочитания към определени религиозни вярвания, специфични за региона, или се превръщат в адаптации на европейски тенденции. Подходът към тази проблематика през призмата на Библията създава нови изследователски перспективи по отношение на културните явления на европейския Югоизток, а работата по проекта съвместява съвременните постижения на медивистиката и модерните славистични изследвания.

Като част от проекта през октомври 2014 г. в София се състоя Международна научна конференция, в която взеха участие 27 учени от шест страни (Полша, България, Германия, Словения, Италия и Дания). Бяха представени неизвестни източници и нови интерпретации на литературните явления, породени и развиващи се изцяло под знака на християнството, чийто основен сакрален текст е библейският корпус. Материалите от конференцията са издадени в полското специализирано издание Slavia Meridionalis 16 (2016).

 

Публикации:

 • Библейският текст в южнославянските литератури от Средновековието до Новото време. Warszawa, 2016 (Slavia Meridionalis, т. 16). 633 с. ISSN: 2392-2400