Създаване на образователни програми в областта на културно-историческото наследство


Научен колектив: доц. д-р Нина Гагова, доц. д-р Елка Димитрова, ас. д-р Елена Борисова, ас. д-р Андриана Спасова, гл. ас. д-р Анна Алексиева

 

Основната задача на проекта е изработване на интерактивно дигитално учебно помагало, подпомагащо обучението по литература в училище (5 – 12 клас). В резултат от работата беше създадена структура на интерактивно учебно помагало и беше създаден интернет сайт www.textplesuаre.com, следващ изискванията на учебната програма по литература за прогимназиалната и двете гимназиални степени. В съответствие със структурата на учебната програма интерактивното помагало има три основни менюта, а именно:

  • Социокултурни компетентности;
  • Литературни компетентности;
  • Комуникативни компетентности.

Създадено е и едно допълнително меню, съдържащо тестове и задачи, които дават възможност за проверка на постигнатите компетентности. Концепцията на помагалото предвижда всички материали, съдържащи се в него, да бъдат достъпни и през втори панел от менюта, структуриран по класове и образователни етапи, така че да се улесни използването му. Така от една страна материалът е подреден съгласно вътрешната логика на учебното съдържание, а от друга – съгласно последователността на въвеждането на това съдържание в образователния процес. В така изградената структура на помагалото бяха включени и четиридесет материала, свързани с различни теми от литературната теория и история. Основният корпус от материали обаче предстои да бъде изработен през втората година от изпълнението на програмата.

 

Проектът се реализира в рамките на национална програма „Културно историческо наследство, национална памет и обществено развитие“, работен пакет № 3. „Създаване на образователни програми в областта на културно-историческото наследство“, мярка № 1. „Разработване и промоция на съвместни образователни програми“.