Литература и литературознание в училище

  • Статус
    Текущ
  • Период на изпълнение
    2000г. — 2020г.
  • Ръководител: проф. дфн Александър Панов
  • Финансиране
    Бюджетно

Проектът има за задача да оказва методическа помощ на учителите по български език и литература в средните училища чрез изнасяне на квалификационни семинари, подготовка на методически учебни помагала и др.