Не/Съседни подходи в хуманитаристиката: Философските теории на Чарлс Пърс и Лудвиг Витгенщайн в литературен, културен и социален контекст

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2017г. — 2019г.
  • Ръководител: гл. ас. д-р Александър Феодоров проф. дфн Иван Младенов
  • Финансиране
    Външно

Като обхватно продължение на проекта „Навик и метафора“ настоящият проект се концентрираме върху създаването на нова аналитична методология за изследване на нееднородни литературни, социални и културни явления. Опирайки се на постигнатите резултати, този проект задълбочава теоретичните изследвания върху отношението между философските теории на Пърс и Витгенщайн, за да създаде концептуален модел, наречен „не/съседни подходи в хуманитаристиката“. Постиженията дотук се задълбочават чрез продължаване на провежданите семинари с участието на други млади учени, организацията на международна научна конференция (Relation & Representation, 19-20 април 2018 г.) и съставителството на сборник с представените доклади от нея.

 

Публикувани сборници по проекта:

 

Финансиране: 11 350 лв. по Програмата за подпомагане на младите учени и докторантите в БАН