Топосите на паметта, свързани с основополагащи моменти от житейския и творческия път на П. П. Славейков

  • Статус
    Текущ
  • Ръководител: доц. д-р Елка Трайкова

Проектът „Пенчо Славейков: памет и паметни места“ има за цел да събере, систематизира и представи в дигитална форма разнообразни писмени свидетелства, изображения и артефакти за живота и делото на Пенчо Славейков. Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Уникалните документи - малко известни фотографии, пощенски картички, факсимилета на ръкописи и документи, са достъпни на дигиталния портал: http://slaveykov.ilit.bas.bg/