Българската литература след Освобождението (1878) – личности и процеси, документи и артефакти (дигитален речник)


Научен колектив: доц. д-р Елка Димитрова, доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Цветанка Атанасова, гл. ас. д-р Андрей Ташев, гл. ас. д-р Калина Захова, ас. д-р Андриана Спасова, ас. д-р Елена Борисова, Маринели Димитрова

 

Целта на проекта е да създаде, поддържа и развива уникален за България уеб базиран дигитален енциклопедичен речник на българската литература след Освобождението; да събере, систематизира и популяризира знанието за множество важни литературни и културни факти, процеси и артефакти; да промени начините на тяхното съхраняване, представяне и интерпретация; да осигури свободен достъп до тях чрез интернет пространството. Методологията на проекта, с оглед на енциклопедичния продукт, е комплексна, съчетаваща методи на литературната история и теория и на културологията, за да се очертае синхронна картина на писателските персоналии и контекстуалните литературни реалии и процеси. Основа на Речника ще бъдат около 350 персоналии и множество статии за литературните направления, кръгове, издания и т.н. Базирани на компютърни онтологии, речниковите статии ще предоставят информация чрез система от понятия, категории, концепции, визуализации и аудиофайлове. Литературните факти ще се свързват в интердисциплинарна информационна система чрез хиперлинкове. Така знанието за българската литература след Освобождението до наши дни ще стане по-систематизирано, отворено, визуално информиращо и достъпно за усвояване. Статиите за отделните писатели са проектирани така, че нагледно да се откроява мястото на автора в короната на „литературното дърво“: връзките му с литературни направления, кръгове, издания и други писатели. Заложено е и скициране на „литературни маршрути“, очертаващи своеобразна география на новата и съвременната българска литература. Потребителският достъп до Речника ще е неограничен.

 

Финансиране: Фонд за научни изследвания, договор № ДН 20/3 от 11.12.2017 г.