КОНКУРС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ПРИ ИЗДАВАНЕТО НА ПЪРВА МОНОГРАФИЯ, ПОСВЕТЕНА НА БЪЛГАРИСТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА


НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“

 

КОНКУРС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ПРИ ИЗДАВАНЕТО НА ПЪРВА МОНОГРАФИЯ, ПОСВЕТЕНА НА БЪЛГАРИСТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА

Първа сесия 
 

ОБЯВЛЕНИЕ

В рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ на Министерството на образованието и науката се обявява конкурс за подпомагане на чуждестранни млади изследователи за издаването на първа монография, посветена на българистична проблематика. 

 1. Условия за кандидатстване

 2. Право да кандидатстват имат млади учени (т.е. изследователи до 10 години след получаването на първа магистърска степен) и постдокторанти (т.е. учени, придобили образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ѝ).

 3. Младите изследователи могат да участват в конкурса с монографичен труд, който отговаря на следните условия:

 4. Българистичната проблематика е основен фокус на предложения труд.

 5. Изданието ще е първа издадена монография на младия учен.

 6. До конкурса се допускат трудове, публикувани на друг език, при условие че изданието е осъществено в рамките на последните три години от датата на обявяване на конкурса.

Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ финансира публикуването на одобрените трудове в българско академично издателство. При необходимост могат допълнително да се финансират преводът на български език и специфичните редакторски дейности, свързани с българското издание, както и краткосрочно пребиваване на младия изследовател в България по повод на подготовката и/ или популяризирането на реализираното издание.

 1. Процедура за кандидатстване

Кандидатите изпращат по електронна поща:

 1. Заявление за участие (свободен текст).

 2. Биографична справка.

 3. Текста на монографичния труд в PDF формат.

 4. Кандидатурата на труд, който не е защитен в рамките на докторска процедура, трябва да включва две рецензии на утвърдени учени в съответната област. 

 5. Ако трудът е разработен на друг език, на български език се предоставят:

  1. Съдържанието на труда.

  2. Подробна анотация на труда (до 11000 знака с интервалите).

  3. При незащитени трудове преводът на двете рецензии на български език.

 6. По свое усмотрение кандидатът може да добави материали, свързани с научното обсъждане на труда (публикувани отзиви и рецензии; препоръки на утвърдени учени и др.).

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ: 10.04 2023 г., 20.00 часа.

Е-mail: consortium.nnpbg@gmail.com 

В срок от два месеца след приключването на конкурса комисията към Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ обявява публично резултатите от проведения конкурс.