Правилник

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА–Б А Н

Институт за литература. Posted in Инфо | . Посещения: 10252

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този Правилник урежда условията, реда и изискванията по приложението на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) в Института за литература при Българската академия на науките (БАН) като самостоятелно научно звено (СНЗ) и процедурите по приемане и обучение на докторанти, по придобиване на научни степени и по заемане на академични длъжности. Правилникът е в съгласие със ЗРАСРБ, с приетия от МС Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ППЗРАСРБ), с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и Устава на БАН.

(2) Този Правилник е изработен за специфичните нужди на Института за литература, съгласно изискванията на закона.
(3) Този Правилник определя:
1. Условията и реда за разкриване на академични длъжности;
2. Основните и специфичните изисквания за заемане на академичните длъжности „асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор”;
3. Условията и реда за подаване на документи и специфичните допълнителни изисквания за приемане на докторанти и за тяхното обучение.
4. Условията и реда за допускането до защита на дисертационен труд и придобиването на степените „доктор” и „доктор на науките”.
5. Правилата за работа на научните журита.

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ
СТЕПЕНИ И ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИЛ

Чл. 2. Общите изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности са както следва:
1. При защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” кандидатът трябва да притежава образователно-квалификационната степен „магистър” и да бъде автор на най-малко три научни публикации по темата на дисертацията в научни издания.
2. При защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките” кандидатът трябва да притежава образователната и научна степен „доктор” и темата на дисертационния труд да бъде различна от темата за придобиване на научната степен „доктор” и от темата на монографичното изследване за заемане на академичната длъжност „доцент”.
3. Кандидатите за заемане на академични длъжности трябва да отговарят на изисквания, както следва:
3.1. Кандидатът за академичната длъжност „асистент” трябва да притежава образователната степен „магистър” и да бъде автор на най-малко три публикации в научни издания и да е участвал в два научни форума.
3.2 Кандидатът за академичната длъжност „главен асистент” трябва да притежава образователната и научна степен „доктор”, да бъде автор на най-малко пет публикации в научни издания. Взема се под внимание участието научни проекти на ИЛ.
3.3. Кандидат за академичната длъжност „доцент” трябва да притежава образователната и научна степен „доктор”, да има поне 5 години стаж по специалността, и да е заемал най-малко две години академичната длъжност асистент/главен асистент. Да притежава една отпечатана монография или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен “доктор”; да има десет публикации (три от които в списание с импакт фактор/сборник, издаден в чужбина или сборник, издаден в България с чуждестранно участие); трябва също така да има най-малко три участия в научни форуми, не по-малко от осем цитирания. Кандидатът за академичната длъжност доцент трябва да има най-малко три участия в научни проекти. При класирането на кандидатите под внимание се взема експертната дейност: рецензирания/становища за научни трудове, участия в експертни комисии, участия в редакционни съвети и редколегии на научни издания.
3.4. Кандидатът за академичната длъжност „професор” трябва да притежава образователната и научна степен „доктор”, да е заемал академичната длъжност „доцент” не по-малко от пет години, да представи публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, на научната степен “доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност “доцент”. Да бъде автор на най-малко на петнайсет публикации (пет от които в списание с импакт фактор/сборник, издаден в чужбина, издаден в България с чуждестранно участие), да има най-малко пет участия в научни форуми, не по-малко от дванайсет цитирания. При класирането на кандидатите под внимание с взима придобитата от кандидата научна степен “доктор на науките”, участието в научни проекти на ИЛ и ръководството на поне един от тях, а така също експертна дейност: рецензирания/становища за научни трудове, участия в експертни комисии, участия в редакционни съвети и редколегии на научни издания.

Глава трета
ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ В ИЛ

Чл. 3. (1) Процедурата за приемане на редовни и задочни докторанти в ИЛ се определя от Правилника за дейността на Центъра за обучение (ЦО) при БАН и Академичния съвет (АС) на ЦО.
(2) Процедурата се инициира с мотивирани предложения на направленията. НС на ИЛ обсъжда и взема решение по направените от направленията предложения за докторантури. При положително решение на НС те се обявяват на сайта на института, където са на разположение на кандидатите за докторанти, и се пристъпва към процедура по силата на чл. 3, ал. 1-2 от Правилника за условията и реда на придобиване на научни степени и заемане на научни длъжности в БАН.
(3) Приемането и обучението на докторанти, които са чуждестранни граждани, става при спазване на изискванията на българското законодателство и този Правилник.
(4) Срокът за подаване на документи за участие в конкурса за докторантура е два месеца от датата на обявяването му в ДВ.

Чл. 4. (1) Кандидатите за участие в конкурса за докторанти подават молба за допускане до участие и следните документи:
1. Автобиография;
2. Диплома за образователно-квалификационна степен „магистър”;
3. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
4. Медицинско свидетелство;
5. Свидетелство за съдимост.
(2) Редовността на документите на участниците в конкурса се проверява от комисия, назначена от Директора на ИЛ и е съставена от двама хабилитирани учени и представител на администрацията на института или по процедурата съгласно чл. 3, ал. 6 от Правилника за условията и реда на придобиване на научни степени и заемане на научни длъжности в БАН. За резултатите от проверката кандидатите се уведомяват писмено в срок до 14 дни след изтичане на срока на конкурса. Уведомлението играе роля на документ за допускане/недопускане на кандидата до участие в конкурса. Заедно с уведомлението допуснатите кандидати получават конспект за изпита, изготвен от съответното направление и приет от НС на ИЛ.
(3) До участие в конкурса се допускат кандидатите за докторанти, които имат общ успех от дипломата за образователно-квалификационната степен „магистър” най-малко „много добър” (4.50).

Чл. 5. (1) Конкурсът за докторанти се състои от писмен и устен изпит по специалността и изпит по един избран от тях чужд език. В случай, че докторантът се явява на конкурс по чужда литература, полага изпит по друг чужд език, различен от този на специалността.
(2) Изпитът по специалността (писмен и устен) се провежда от комисия, назначена от Директора на института, която включва хабилитирани учени от ИЛ, специалисти в съответната научна област. Изпитът по чужд език се провежда от комисия, която се определя от ЦО.

Чл. 6. (1) Конкурсът се провежда до четири месеца след датата на обявяването му и не по-рано от 1 месец от уведомлението за допускане до участие.
(2) Кандидатите за докторанти се допускат до устен изпит по специалността при успех от писмения изпит не по-нисък от „много добър” (4.50).
(3) Успешно издържали конкурса са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността не по-ниска от „много добър” (4.50) и оценка „добър” (4.00) на изпита по чужд език.

Чл. 7.
(1) Формите на обучение на докторанти за образователната и научна степен „доктор” в ИЛ е редовна, задочна и на самостоятелна подготовка.
(2) Зачисляването на редовните и задочни докторанти става по предложение на конкурсната комисия до НС въз основа на резултатите от конкурса. В едномесечен срок след предложението НС взима решение за зачисляване на докторантите към съответните първични научни звена. На заседание на съответната секция се обсъждат предложенията за тема на дисертационния труд и за научен ръководител, специалист по съответната проблематика, които се представят пред НС. Научен ръководител (за докторантите на самостоятелна подготовка – научен консултант) може да бъде единствено хабилитирано лице.
(3) Кандидатът за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка представя текст 80-100 стр., проект за по-нататъшната работа и библиография по темата за обсъждане на заседание на направлението в присъствието на кандидата.
(4) При липса на поне пет хабилитирани лица в първичното научно звено, специалисти в областта на процедурата, заседанието се разширява със заповед на Директора с външни хабилитирани лица, предложени от секцията, специалисти по съответната проблематика. При положителна оценка семинарът предлага на НС на ИЛ предложение за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка. В случай, че семинарът реши, че има нужда от доработване на проекта за дисертационния труд, след изтичане на поставения срок, резултатите се докладват от ръководителя на направлението.
(5) НС утвърждава работното наименование на темата на бъдещата дисертация на зачисления докторант и научния му ръководител (за докторантите на самостоятелна подготовка – научен консултант) в двумесечен срок от зачисляването. Въз основа на това решение Директорът издава съответна заповед за зачисляване на докторанта.
(6) Процедурата за зачисляване на докторанти на самостоятелна подготовка е регламентирана в Правилника на ИЛ, приет от Научния съвет на 17.ІV.2006 г. Предлагат се към този правилник да бъдат направени следните корекции за заплащане на членовете на семинара: за рецензия – 1/3 от минималната работна заплата (старо 60 лв.), за становище – ? от минималната работна заплата (старо 20 лв.).

Чл. 8. (1) Промяна на темата на дисертационния труд и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от 6 месеца преди датата на защитата.
(2) Промяната се извършва със заповед на Директора въз основа на решение на Научния съвет по предложение на направлението.

Чл. 9. Продължителността на обучението за докторант е както следва:
1. за редовна и самостоятелна форма на обучение – до 3 години;
2. за задочна форма на обучение – до 4 години.

Чл. 10. Обучението на докторантите включва следните дейности и проверки на знанията и уменията:
научноизследователска дейност;
посещение и участие в работата на курсове и семинари;
експертна дейност;
участие в научни форуми;
изпити за докторантски минимум;
изпити по учебната програма на ЦО;
подготовка на публикации по темата на дисертацията;
подготовка и защита на докторска дисертация.

Чл. 11. (1) Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план при условия и ред, определени от Закона за висшето образование и Правилника за дейността на ЦО и АС при БАН.
(2) Учебният план се изготвя от докторантите и научните им ръководители (консултанти), обсъжда се на секционно заседание и се утвърждава от НС на ИЛ.
(3) Индивидуалният учебен план определя насочеността на докторантурата и се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план съдържа:
1. темата на дисертационния труд;
2. разпределението на всички дейности по години;
3. изпитите и сроковете за полагането им;
4. посещението на определени лекционни курсове;
5. участието в семинари, конференции и други публични научни изяви;
6. етапите и сроковете за подготовка на дисертационния труд.

Чл. 12. (1) Докторантите полагат изпитите по докторантския минимум по специалността пред назначена от Директора комисия в състав от най-малко 3 хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта по конспект, приет предварително от НС на ИЛ. Конспектът се изготвя от нарочна комисия, назначена от Директора на ИЛ и включваща 3 хабилитирани учени, един от които е научният ръководител/консултантът. Част от въпросите в конспекта са общи за специалността, а другите – по теми, близки с темата на дисертацията.
(2) Изпитите по докторантските курсове и по чужд език се полагат съгласно Правилника за дейността на ЦО.

Чл. 13. (1) Докторантите представят в края на всяка година на обучението им на заседание на направлението отчет за изпълнението на индивидуалния план.
(2) Научният ръководител представя на заседанието писмено мнение за работата на докторанта през годината, както и съвместно с него – конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата година.
(3) Направлението приема:
1. становище на научния ръководител за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка за дейността на докторанта;
2. препоръки за по-нататъшното развитие на докторантурата, като при необходимост препоръчва конкретизация на темата или смяна на научния ръководител.
(4) Предложенията на направлението се утвърждават от НС на ИЛ.

Чл. 14. (1) Преди изтичане на срока за подготовката докторантът представя отчет за постигнатите от него резултати на заседание на направлението.
(2) Чрез гласуване на присъстващите хабилитирани и нехабилитирани учени направлението прави едно от следните предложения за решение на НС:
а) докторантът да бъде допуснат до предварителна защита, ако е положил всички необходими изпити и изпълнил изискванията на ЦО на БАН;
б) срокът за подготовка на докторанта да бъде удължен еднократно до 1 година без право на стипендия;
в) докторантът, ако е положил всички необходими изпити, да бъде отчислен с право на защита до 2 години;
г) докторантът да бъде отчислен без право на защита, ако не е положил необходимите изпити и/или постигнатите резултати са неудовлетворителни, като възстанови сумата на получените стипендии и други средства, свързани с обучението му, съответно на института или БАН.
(3) Докторант, който не представи отчет за постигнатите от него резултати пред заседание на секцията в срока по чл. 9, се отчислява без право на защита със заповед на Директора, като възстанови сумата на получените стипендии и други средства, свързани с обучението му, съответно на института или БАН.

Чл. 15. (1) Докторантите имат право да прекъсват обучението си по уважителни причини в срок до една година, а по майчинство – до две години.
(2) Прекъсването на докторантурата се извършва след подаване на мотивирана молба от докторанта до Директора на ИЛ с приложен документ за причината (причините). Молбата се разглежда от Научния съвет. След положително решение на НС се издава заповед на Директора на СНЗ за периода на прекъсване. За срока на прекъсването редовните докторантите запазват своите права, но не получават стипендия.

Глава четвърта
ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”
И НАУЧНАТА СТЕПЕН „ДОКТОР НА НАУКИТЕ” В ИЛ

Чл. 16. За да се яви на защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, докторантът трябва да е изпълнил следните изисквания:
1. да е отчислен с право на защита;
2. да е подготвил дисертационен труд, който отразява резултатите от неговите изследвания.

Чл. 17. (1) Докторантът придобива право на защита на дисертационния труд след изпълнение на дейностите по обучението и успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план.
(2) Право на защита се придобива с решение на Научния съвет по предложение на направлението.
(3) Докторантите, придобили право на защита, се отчисляват със заповед на Директора на ИЛ.

Чл. 18. (1) Дисертационният труд трябва да съдържа научни резултати, които представляват оригинален принос. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания. (2) Дисертационният труд трябва да бъде представен поне в два екземпляра с обем най-малко от 180 стр. Той трябва да съдържа: заглавна страница; съдържание; увод; изложение; заключение – резюме на получените резултати; библиография. Изготвя се като приложение и справка за научните приноси.

Чл. 19. (1) Докторантът представя дисертацията си на научния ръководител, който преценява готовността за защита. При положителна оценка научният ръководител предлага на ръководителя на направлението откриването на процедура за предварително обсъждане. (2) Процедурата за предварително обсъждане се провежда на заседание на направлението най-малко две седмици и най-много три месеца след представянето на дисертационния труд за обсъждане.

Чл. 20. (1) Дисертационният труд за придобиване на научна степен "доктор на науките" трябва да съдържа теоретични обобщения и решения на значими научни или научно-приложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в науката. (2) Дисертационният труд по ал. 1 се подготвя самостоятелно и не може да повтаря темата и съдържанието на представения за придобиване на образователна и научна степен „доктор” труд, нито на този за заемане на академичната длъжност „доцент”.

Чл. 21. Кандидатът предлага дисертационния труд по чл. 20 и автореферата в направлението за обсъждане, което се извършва в негово присъствие най-малко в двуседмичен срок и не по-късно от три месеца след предаването на дисертационния труд в направлението. При необходимост от доработване или преработване на научния труд, семинарът предлага на НС срок от 6 месец за това. След ново обсъждане, резултатите се докладват от ръководителя на направлението пред НС на ИЛ. При отрицателно становище, дисертацията се отхвърля.

Чл. 22. (1) Процедурите по защита на дисертационен труд за образователната и научна степен „доктор” за трите форми на обучение (редовна, задочна и на самостоятелна подготовка) и на дисертационен труд за научна степен „доктор на науките” се предхожда от предварителна защита на труда пред заседание на съответното направление.
(2) На заседанието по ал. 1 присъстват поне 5 хабилитирани лица при процедура за „доктор” и поне 7 – при процедура за „доктор на науките”, специалисти в областта на дисертацията и/или в свързана с нея област, от които поне 3, съответно 4, са професори или доктори на науките. При липса на необходимия брой хабилитирани лица в направлението, заседанието се разширява със заповед на Директора с външни хабилитирани лица, специалисти в съответната област, предложени от направлението. В заседанието има право да участва и да гласува научният ръководител (консултант) на дисертанта.
(3) Заседанието на секцията завършва с приемането на решение за качествата на предложения труд. В гласуването участва научният състав на направлението и включените в разширения състав. При положително становище за откриване на процедура за публична защита се предлага състав на научно жури (НЖ). Протоколът от заседанието се изпраща в двуседмичен срок в НС на ИЛ, който в едномесечен срок утвърждава състава на НЖ и открива процедура за публична защита.

Чл. 23. (1) НЖ за защита на дисертация за получаване на образователната и научна степен „доктор” и на научната степен „доктор на науките” се формира по изискванията съответно на чл. 9 и чл. 13, ал. 1 от ЗРАСРБ. Под определението „външни членове на НЖ” трябва да се разбира учени, които не са на основен трудов договор в ИЛ. Научният ръководител (консултанта) на докторанта е член на журито за защита на дисертация за получаване на образователната и научна степен „доктор”.

Чл. 24. (1) Защитата на дисертационния труд за получаване на образователната и научна степен „доктор” се провежда публично пред НЖ. НЖ е в състав от пет хабилитирани лица в съответната научна област или области по темата на дисертацията. Най-малко един от членовете на журито е професор и най-малко трима са външни за ИЛ.
(2) Защитата на дисертационния труд за получаване на научната степен „доктор на науките”се провежда публично пред НЖ в състав от седем хабилитирани лица. Най-малко трима от членовете са професори и най-малко четирима са външни лица.
(3) В състава на НЖ по ал. 1. и ал. 2 се предвиждат винаги 2 резервни членове: 1 вътрешен и 1 външен.

Чл. 25. НЖ за защита на дисертация се назначава със заповед на Директора на ИЛ в седемдневен срок след утвърждаването от НС на предложението на направлението за неговия състав.

Чл. 26. (1) Заседанията на НЖ, назначено по чл. 25, са редовни, ако на тях присъстват всички членове. Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства съгласно чл. 2, ал. 8 от ППЗРАСРБ. Заседанието е редовно и при отсъствието на 1 вътрешен и на 1 външен член, които се заменят от резервните членове по чл. 24, ал. 3.
(2) Решенията на НЖ се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

Чл. 27. (1) Първото заседание на НЖ се свиква по инициатива на Директора на ИЛ и по негова заповед в срок до един месец след назначаването на НЖ. На него членовете на НЖ избират от своя състав председател и двама рецензенти при процедура за степента „доктор” и трима рецензенти при процедура за степента „доктор на науките”.
(2) За председател на научното жури се определя вътрешен за ИЛ член.
(3) Членовете на журито за получаване на образователната и научна степен „доктор” изготвят две рецензии и три становища. Едната от рецензиите задължително се изготвя от външен за ИЛ член на журито.
(4) Трима от членовете на научното жури за получаване на научната степен „доктор на науките”, двама от които са професори, изготвят рецензии. Поне една от рецензиите е на външно за ИЛ лице. Останалите членове на научното жури изготвят становища.
(5) Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават в канцеларията на ИЛ до три месеца от избора на научното жури.
(6) Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на сайта на ИЛ.

Чл. 28. (1) Научното жури провежда открито заседание за защитата на дисертационния труд в едномесечен срок след публикуването на автореферата, рецензиите и становищата.
(2) Датата, часът и мястото на откритото заседание на НЖ за защита на дисертационен труд по чл.11 от ЗРАСРБ се утвърждават от НС на ИЛ и се обявяват на интернет-страниците на БАН и на ИЛ две седмици преди заседанието.
(3) В срока по предходната алинея дисертационният труд на кандидата, заедно с автореферат и списък на публикациите, се предоставя на желаещите да се запознаят с тях на място в библиотеката на ИЛ.

Чл. 29. (1) На откритото заседание по чл. 28:
1. Председателят на НЖ представя кандидата;
2. Кандидатът прави кратко изложение на основните резултати от дисертационния си труд;
3. Председателят на НЖ дава думата на членовете му да представят рецензиите и становищата си;
4. Членовете на журито и всеки от присъстващите на публичната защита могат да задават въпроси и да правят изказвания;
5. Кандидатът отговаря на поставените въпроси, препоръки и критики в рецензиите, отзивите и в хода на защитата;
6. Всеки член на НЖ публично обявява своята оценка – положителна или отрицателна;
7. Председателят на НЖ обявява резултата от защитата.
(2) За успешно защитен се счита дисертационният труд, получил на защитата три или повече положителни оценки за образователната и научна степен „доктор” или най-малко четири положителни оценки за научната степен „доктор на науките”.
(3) Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от една година след датата на връщането се обявява нова процедура за защита. Втората процедура за защита е окончателна.

Чл. 30. (1) При успешна защита решението на НЖ е окончателно и влиза в сила от момента на вземането му.
(2) Образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” се придобиват от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.
(3) Образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” се удостоверяват с диплома, която се издава на български език, а при заявено искане от лицето се издава и приложение на английски език.
(4) Дипломата по ал. 3 се издава от БАН по единен образец, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, и се изпраща в МОМН за регистриране в тридневен срок след издаването й.
(5) В двуседмичен срок след публичната защита Директорът на ИЛ изпраща в Националният център за информация и документация в електронен и печатен вариант информация за защитената дисертация заедно с копие от нея и автореферат.

Глава пета
ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИЛ

Чл. 31. (1) Назначаването на длъжност „асистент” в ИЛ става на основата на срочен трудов договор за не повече от 4 години. В този срок лицето трябва да изработи докторска дисертация, да бъде атестирано и ако е готово за защита или е защитило, да бъде обявен конкурс за „главен асистент”. При незадоволителна атестация лицето се освобождава от длъжността „асистент”.
(2) Назначаването на длъжност „асистент” въз основа на предложение на направлението, за чиито нужди се обявява конкурса, се извършва с директорска заповед въз основа на обявен в „Държавен вестник” (ДВ) и на сайта на ИЛ конкурс съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ. Конкурсът се провежда по документи и е със срок два месеца от обявата.
(3) Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане, придружена от автобиография (европейски образец), диплома за образователна степен, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж (ако има такъв) и списък на публикации в научни издания.
(4) Редовността на документите на участниците в конкурса се проверява от тричленна комисия, назначена от Директора на ИЛ, която прави предложение до него за назначаването или неназначаването на съответния кандидат. Кандидатите се уведомяват писмено в срок до 1 месец за резултатите от конкурса.
(5) На длъжност „асистент” може да бъде назначен докторант, отчислен с право на защита, но незавършил процедурата, като назначаването по трудов договор е за срок не по-дълъг от две години съгласно чл. 44, ал. 1 от ППЗРАСРБ.

Чл. 32. (1) Конкурсът за заемане на академична длъжност „главен асистент” се обявява с решение на НС на ИЛ по мотивирано предложение на Директора въз основа на предложение на направлението. В мотивите трябва да се аргументира необходимостта от такава длъжност за развитие на проблематиката на направлението, както и финансова обезпеченост за съответната длъжност.
(2) Конкурсът по ал. 1 се обявява в ДВ и на сайта на ИЛ със срок за подаване на документите 2 месеца.
(3) Кандидатите за заемане на академичната длъжност „главен асистент” се оценяват по следните изисквания за научноизследователска работа:
1. Публикации в научни издания (най-малко 5), различни от представените за придобиване на научната и образователна степен “доктор”.
2. Участие в научни форуми.
(4) Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:
1. автобиография (европейски образец);
2. диплома за образователната и научна степен „доктор“;
3. медицинско свидетелство;
4. свидетелство за съдимост;
5. удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
6. списък на публикации в научни издания.
(5) При подаване на документите всеки участник в конкурса получава конспект за изпита по темата на конкурса, изготвен от направлението, приет от НС и утвърден от Директора. Част от въпросите в конспекта са общи за специалността, а другите – по темата на конкурса.
(6) Преди изтичане на срока по алинея 2 НС, по предложение на направлението, представя на Директора състав на НЖ от пет хабилитирани лица. Най-малко двама от членовете на журито са външни за ИЛ. За председател на журито се определя вътрешен член. Директорът назначава НЖ при спазване на изискванията на член 20, ал. 1 от ЗРАСРБ.
(7) Редовността на документите на участниците в конкурса се проверява от комисия, назначена от Директора на ИЛ и съставена от двама хабилитирани учени и представител на администрацията на института или по процедурата съгласно чл. 3, ал. 6 от Правилника за условията и реда на придобиване на научни степени и заемане на научни длъжности в БАН. Комисията изготвя протокол за проверката, който се предава в канцеларията. За резултатите от проверката кандидатите се уведомяват писмено в срок до 14 дни. Уведомлението играе роля на документ за допускане/недопускане на кандидата до участие в конкурса.
(8) Конкурсният изпит се провежда не по-късно от един месец от изпращането на съобщението по предходната алинея.
(9) Конкурсният изпит – писмен и устен - се провежда по конспекта по алинея 5.
(10) Всеки член на НЖ оценява кандидатите поотделно според представянето на изпита и научноизследователската им дейност по ал. 3.
(11) За резултатите от конкурсния изпит НЖ съставя протокол.
(12) На основание протокола по ал. 11 председателят на НЖ подготвя доклад, подписан от всички членове на НЖ, който съдържа мотивирано предложение, за избор на не повече от един кандидат и го представя не по-късно от 7 дни след конкурсния изпит в НС. При повече от един кандидат, издържал успешно конкурса (с оценка най-малко мн. добър 5.00), НЖ взима под внимание участието в изследователски проекти на ИЛ и прави мотивирано предложение за избор в доклада си до НС съгласно чл. 22, ал. 3 от ЗРАСРБ.
(13) В срок до 14 дни от постъпването на доклада по предходната алинея НС провежда избора. При избора трябва да участват 2/3 от редуцирания списъчен състав на НС. Решенията се вземат с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав. Списъчният състав на НС не може да се редуцира с повече от една шеста, като се редуцират само членове, които се намират в чужбина, отсъстват поради болест или им е разрешен продължителен отпуск.
(14) Всички кандидати, явили се на конкурса, се уведомяват писмено в 14-дневен срок за резултатите от изпита и направения избор.
(15) Спечелилият конкурса кандидат се назначава със заповед на Директора от датата на избора му от НС и е длъжен да заеме поста си до 1 месец от съобщението за избирането му.

Чл. 33. (1) Конкурсът за заемане на академична длъжност „доцент” се обявява с решение на НС на ИЛ по мотивирано предложение на направлението от Директора или ръководителя на направлението. В мотивите се аргументира необходимостта от такава длъжност за развитие на съответната проблематиката в звеното и се обосновава научноизследователската заетост, изразяваща се в осигурена научна ангажираност на заемащия длъжността, както и финансова обезпеченост за съответната длъжност. Научноизследователската заетост се определя от длъжностната характеристика.
(2) Конкурсът по ал. 1 се обявява в ДВ и на сайта на ИЛ със срок за подаване на документите 2 месеца.
(3) Кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент” трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са придобили образователната и научна степен „доктор”.
2. Да имат поне 5 години стаж по специалността.
3. Не по-малко от две години:
а) да са заемали академична длъжност „асистент/главен асистент” в ИЛ или друга научна организация, или
б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научно-изследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или
в) да са извършвали изследователска работа в същата или други държавни институции или неправителствени организации в сферата на науката, образованието и културата в страната или в чужбина.
4. Да са представили отпечатан монографичен труд или равностойни публикации в научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиването на научната степен „доктор на науките”.
5. Да са автори на най-малко 10 публикации в научни издания (три от които в списание с импакт фактор/сборник, издаден в чужбина или сборник, издаден в България с чуждестранно участие) след заемането на академичната длъжност "главен асистент".
6. Да имат най-малко три участия в научни форуми;
7. Да имат не по-малко от осем цитирания;
(4) Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:
1. автобиография (европейски образец);
2. диплома за висше образование и приложенията към нея (оригинал);
3. диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките” (оригинал);
4. документ за академична длъжност (ако има такава) - оригинал
5. удостоверение за стаж по специалността;
6. списък на публикации със диференциране на монографии, студии, статии и др.;
7. списък на цитиранията;
8. авторска справка за научните приноси на трудовете;
9. три комплекта от научните трудове, представени за участие в конкурса;
10. медицинско свидетелство (оригинал);
11. свидетелство за съдимост;
12. копие от обявата за конкурса, публикувана в държавен вестник.
(5) Преди изтичане на срока по алинея 2 НС, по предложение на направлението, представя на Директора състав на НЖ от седем хабилитирани лица. Най-малко четирима от членовете на журито са професори или доктори на науките и най-малко трима са външни за ИЛ. В състава на НЖ се предвиждат винаги 2 резервни членове: 1 вътрешен и 1 външен. За председател на журито се определя вътрешен член. Директорът назначава НЖ при спазване на изискванията на член 25 от ЗРАСРБ. При определяне състава на журито приоритетен е изборът на учени с публикации и приноси по темата. За членове на НЖ не могат да бъдат избирани лица, които са свързани с кандидата по смисъла на §1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ. Не могат да бъдат избирани и лица, свързани с кандидата чрез съавторство в монографии или студии.
(6) Заседанията на НЖ са редовни, ако на тях присъстват всички членове. Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства съгласно чл. 2, ал. 8 от ППЗРАСРБ. Заседанието е редовно и при отсъствието на 1 вътрешен и на 1 външен член, които се заменят от резервните членове. Решенията на НЖ се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
(7) Редовността на документите на участниците в конкурса се проверява от комисия, назначена от Директора на ИЛ и е съставена от двама хабилитирани учени и представител на администрацията на института или по процедурата съгласно чл. 3, ал. 6 от Правилника за условията и реда на придобиване на научни степени и заемане на научни длъжности в БАН. Комисията изготвя протокол за проверката, който се предава в канцеларията. За резултатите от проверката кандидатите се уведомяват писмено в срок до 14 дни. Уведомлението играе роля на документ за допускане/недопускане на кандидата до участие в конкурса.
(8) НЖ провежда конкурса в срок до 6 месеца от обявяването му в ДВ и на сайта на ИЛ.
(9) Всеки член на НЖ оценява кандидатите поотделно.
(10) За изготвяне на рецензии научното жури в 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите определя от състава си двама рецензенти, поне единият от които е професор. Останалите членове на научното жури изготвят становища. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор на кандидата.
(11) Членовете на научното жури представят в ИЛ рецензиите и становищата си в срок до три месеца от определянето им в състава на научното жури.
(12) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент” според изпълнението на условията по чл. 33, ал. 3 от този Правилник. НЖ в своята оценка взима предвид следните показатели:
1. Свързани с научноизследователската дейност:
а) отпечатана монография или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят тези, представени за придобиването на образователната и научна степен “доктор”;
б) участие в научноизследователски проекти на ИЛ (най-малко в три);
в) участия с доклади на международни и национални научни форуми (най-малко три);
г) най-малко десет публикации (три от които в списание с импакт фактор/сборник, издаден в чужбина или сборник, издаден в България с чуждестранно участие);
2. При класирането на кандидатите под внимание се взимат участия в научни проекти на ИЛ и експертна дейност: рецензирания/становища за научни трудове, участия в експертни комисии, участия в редакционни съвети и редколегии на научни издания.
(13) В срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури на сайта на ИЛ се публикуват изготвените от участниците в конкурса резюмета на трудовете им, както и рецензиите и становищата на членовете на журито.
(14) За резултатите от конкурса НЖ съставя протокол.
(15) На основание протокола по ал. 13 председателят на НЖ подготвя доклад, подписан от всички членове на НЖ, който съдържа мотивирано предложение за избор на не повече от един кандидат и го представя не по-късно от 7 дни в НС.
(16) В двуседмичен срок от постъпването на доклада по ал. 15 и не по-късно от един месец от постъпването на предложението НС провежда избора. При избора трябва да участват 2/3 от редуцирания списъчен състав на НС. Решенията се вземат с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав. Списъчният състав на НС не може да се редуцира с повече от една шеста, като се редуцират само членове, които се намират в чужбина, отсъстват поради болест или им е разрешен продължителен отпуск.
(17) Кандидатите, участващи в конкурса, се уведомяват писмено за резултатите от избора.
(18) Спечелилият конкурса кандидат се назначава със заповед на Директора в срок до 1 месец от датата на избора му от НС.
(19) В двуседмичен срок след избора Директорът на ИЛ изпраща в Националният център за информация и документация документите по процедурата.
(20) В срок до един месец след заемане на поста избраният доцент изнася публична академична лекция. Темата на лекцията трябва да бъде близка до тази на конкурса.

Чл. 34. (1) Конкурсът за заемане на академична длъжност „професор” се обявява с решение на НС на ИЛ по мотивирано предложение на Директора или ръководителя на направлението след обсъждане в направлението. В мотивите се аргументира необходимостта от такава длъжност за развитие на съответната проблематиката в направлението и се обосновава научноизследователската заетост, изразяваща се в осигурена научна ангажираност на заемащия длъжността, както и финансова обезпеченост за съответната длъжност. Научноизследователската заетост се определя от длъжностната характеристика.
(2) Конкурсът по алинея 1 се обявява в ДВ и на сайта на ИЛ със срок за подаване на документите 2 месеца.
(3) Кандидатите за заемане на академичната длъжност „професор” трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са придобили образователната и научна степен „доктор”.
2. Да са заемали академичната длъжност „доцент” в научна организация или висше училище не по-малко от пет години или да са придобили научната степен „доктор на науките”, да имат най-малко седем години общ стаж по специалността;
3. Всеки от кандидатите да представи публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, на научната степен “доктор на науките”(ако е придобита такава), и за заемане на академичната длъжност “доцент”.
4. Да са автори на най-малко на петнайсет публикации в научни издания (пет от които в списание с импакт фактор/сборник, издаден в чужбина, издаден в България с чуждестранно участие), след заемане на академичната длъжност „доцент”.
5. Да имат най-малко пет участия в научни форуми;
6. Да имат не по-малко от дванайсет цитирания;
7. При класирането на кандидатите под внимание с взима придобитата от кандидата научна степен “доктор на науките”, ръководството на научни проекти, разработвани в ИЛ а също така експертна дейност: рецензирания/становища за научни трудове, участия в експертни комисии, участия в редакционни съвети и редколегии на научни издания.
(4) Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:
1. автобиография (европейски образец);
2. диплома за висше образование с приложенията към нея (оригинал);
3. диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките”;
4. документ за академичната длъжност “доцент”;
5. удостоверение за професионален стаж по специалността;
6. списък на публикациите;
7. списък на цитиранията;
8. авторска справка за приносния характер на трудовете;
9. медицинско свидетелство (оригинал);
10. свидетелство за съдимост;
11. три комплекта научни трудове;
12. копие от обявата за конкурса, публикувана в Държавен вестник.
(5) Преди изтичане на срока по алинея 2 НС, по предложение на направлението, представя на Директора състав на НЖ от седем хабилитирани лица. Най-малко четирима от членовете на журито са професори и най-малко трима са външни за ИЛ. В състава на НЖ се предвиждат винаги 2 резервни членове: 1 вътрешен и 1 външен. За председател на журито се определя вътрешен член. Директорът назначава НЖ при спазване на изискванията на член 29а от ЗРАСРБ. При определяне състава на журито приоритетен е изборът на учени с публикации и приноси по темата. За членове на НЖ не могат да бъдат избирани лица, които са свързани с кандидата по смисъла на §1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ. Не могат да бъдат избирани и лица, свързани с кандидата чрез съавторство в монографии.
(6) Заседанията на НЖ са редовни, ако на тях присъстват всички членове. Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства съгласно чл. 2, ал. 8 от ППЗРАСРБ. Заседанието е редовно и при отсъствието на 1 вътрешен и на 1 външен член, които се заменят от резервните членове. Решенията на НЖ се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
(7) Редовността на документите на участниците в конкурса се проверява от комисия, назначена от Директора на ИЛ и съставена от двама хабилитирани учени и представител на администрацията на института или по процедурата съгласно чл. 3, ал. 6 от Правилника за условията и реда на придобиване на научни степени и заемане на научни длъжности в БАН. Комисията изготвя протокол за проверката, който се предава в канцеларията. За резултатите от проверката кандидатите се уведомяват писмено в срок до 14 дни. Уведомлението играе роля на документ за допускане/недопускане на кандидата до участие в конкурса.
(8) НЖ провежда конкурса в срок до 6 месеца от обявяването му в ДВ и на сайта на ИЛ.
(9) Всеки член на НЖ оценява кандидатите поотделно.
(10) При равни други показатели, кандидатите, притежаващи научната степен „доктор на науките”, имат предимство при оценките на НЖ. Взима се под внимание и участието/ръководството в научни проекти на ИЛ, а така също експертна дейност: рецензирания/становища за научни трудове, участия в експертни комисии, участия в редакционни съвети и редколегии на научни издания.
(11) За изготвяне на рецензии научното жури в 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите определя от състава си трима рецензенти, поне двама от които са професори. Останалите членове на научното жури изготвят становища. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор на кандидата.
(12) Членовете на научното жури представят в ИЛ рецензиите и становищата си в срок до три месеца от определянето им в състава на научното жури.
(13) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност „професор” според изпълнението на условията по чл. 29б от ЗРАСРБ, както следва:
1. Свързани с научноизследователската дейност:
а) ръководство на научноизследователски проекти на ИЛ (най-малко един); участие в научни проекти на ИЛ (най-малко четири);
б) участия с доклади в международни и национални научни форуми (най-малко пет);
б) авторство на най-малко на петнайсет публикации (пет от които в списание с импакт фактор/сборник, издаден в чужбина, издаден в България с чуждестранно участие);
в) наличие на не по-малко от дванайсет цитирания в национални и международни научни издания.
(14) В срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури на сайта на ИЛ се публикуват изготвените от участниците в процедурата резюмета на трудовете им, както и рецензиите и становищата на членовете на журито.
(15) За резултатите от конкурса НЖ съставя протокол.
(16) На основание протокола по ал. 15 председателят на НЖ подготвя доклад, подписан от всички членове на НЖ, който съдържа мотивирано предложение за избор на не повече от един кандидат и го представя не по-късно от 7 дни в НС.
(17) За избор на професор е необходимо повече от 1/4 от списъчния състав на НС да бъдат професори или доктори на науките.
(18) В срок до 14 дни от постъпването на доклада по ал. 16 НС провежда избора. При избора трябва да участват 2/3 от редуцирания списъчен състав на НС. Решенията се вземат с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав. Списъчният състав на НС не може да се редуцира с повече от една шеста, като се редуцират само членове, които се намират в чужбина, отсъстват поради болест или им е разрешен продължителен отпуск.
(19) Кандидатите, участващи в конкурса, се уведомяват писмено за резултатите от избора.
(20) Спечелилият конкурса кандидат се назначава със заповед на Директора в срок до 1 месец от датата на избора му от НС.
(21) В двуседмичен срок след избора Директорът на ИЛ изпраща в Националният център за информация и документация документите по процедурата.
(22) В срок до един месец след заемане на поста избраният професор изнася публична академична лекция. Темата на лекцията трябва да бъде близка до тази на конкурса.

Глава шеста
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Дипломите за придобита образователна и научна степен „доктор”, за научна степен „доктор на науките” и за дипломи за избор на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” се издават от БАН по предложение на Директора на съответното звено и се подписват от Директора, от Главния научен секретар на БАН и от Председателя на БАН. Дипломите са на специална хартия с лазерна защита. Връчването на дипломите става по тържествен начин в Големия салон на БАН.

§ 2. (1) На председателя, членовете, рецензентите и докладчиците на НЖ се заплащат хонорари в размер, зависещ от съответната процедура и определен като процент от минималната работна заплата за страната. (2) Хонорарите за всички звена на БАН са в препоръчителни размери съгласно §2, ал. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН.

§ 3. При всички конкурси (за докторанти, за асистент, главен асистент, доцент и професор) в съответните комисии и журита участва поне един представител на направлението, предложило конкурса.

§ 4. При процедурите за заемане на академични длъжности кандидатите не присъстват.

§ 5. За признаване на дипломи за придобити в чужбина научни степени кандидатите се ръководят от § 3, ал. 1-2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН.

Глава седма
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. На притежателите на образователната и научна степен „доктор” и на научната степен „доктор на науките”, придобити по стария Закон за научните степени и научните звания и по сега действащия Закон за развитие на академичния състав в Република България се изплаща месечно възнаграждение, докато лицето е на трудов договор и заема щат, съответстващ на научна длъжност в БАН, най-малко в размер съответно 1/3 МРЗ и 2/3 МРЗ.

§ 7. Контролът по изпълнението на този Правилник се възлага на Директора на ИЛ.

§ 8. Този Правилник е приет на заседание на Научния съвет на ИЛ, проведено на 30.6.2011 г.