гл. ас. д-р Виолета Вичева

През 2019 г. Виолета Вичева придобива докторската си степен от Софийския университет. Дисертацията ѝ е на тема „Кризата на общността. Наблюдения върху произведения от най-новата немскоезична литература“. Темите, по които работи, са свързани с трансформацията на общността в постмодерната епоха ‒ динамика на отношението индивид‒общност, нови императиви при изграждането на субективната идентичност, постфеминизъм, литературни визии за бъдещето. Има интерес и опит в областта на превода на художествена литература и хуманитаристика. През 2021 г. е стипендиант на Програмата за млади учени и постдокторанти. Член на Съюза на германистите в България.

Актуални публикации:

„Кризата на общността“. В: Електронно списание на катедрата по "Германистика и скандинавистика", бр. 1, 2021

„Das Scheitern an der Gegenwartsbewältigung. Betrachtungen zum Roman Malé von Roman Ehrlich“. В: Сборник от конференцията на Съюза на германистите в България, Пловдив 2021, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, под печат;

„Schreiben als Gegenwartsbewältigung. Der Covid-19-Roman von Marlene Streeruwitz“. В: Електронно списание на катедрата по „Германистика и скандинавистика“, бр. 2, 2022, в подготовка;

Transnationalität als persönliches Merkmal und neuer Mechanismus der Vergemeinschaftung. In: Arnaudova, Svetlana, Bischoff, Doerte (Hg.), Figuren des Transnationalen. (Re)Visionen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, THELEM 2020;