гл. ас. д-р Свидна Михайлова

Свидна Михайлова е доктор по теория и практика на превода, литературен сътрудник в Института за литература към Българската академия на науките и преводач на художествена литература от испански език. Научните й интереси са в областта на преводознанието и рецепцията, испанистиката и сравнителното литературознание. Настоящите й изследвания са свързани с рецепцията на Сервантес в България, с делото на преводача Тодор Нейков, със сравнителен анализ на българските преводи на „Дон Кихот“ и със съпоставката им с преводи на романа на други езици (английски, френски и руски).

Избрани публикации:

Статии

 • Михайлова, С. Тодор Нейков: пътят на преводача. – В: Преводът – мост между езици и култури. Изследвания в чест на професор Людмила Илиева. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, 51-58.
 • Михайлова, С. Сравнителен анализ на два превода на „Дон Кихот” – В: Тринадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от ФКНФ. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 228-235.
 • Михайлова, С. Recepción literaria: la vida del Quijote en Bulgaria. – В: Паисиеви четения. Сборник научни трудове на Филологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“, т. 57, кн.1, сб. Б, 2019, 189-198.
 • Михайлова, С. Табуирана лексика и цензура в преводите на „Дон Кихот де ла Манча” от Тодор Нейков. – В: Лингводидактически ракурси. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, 644-653.
 • Михайлова, С. Критическа рецепция на Сервантес в България (1944-1989). Под печат в сборник от Седемнадесета научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ.
 • Михайлова, С. Анализ на два български превода на стихотворението „Дон Кихот“ от Дмитрий Мережковски. Под печат в Годишника на ПУ „Паисий Хилендарски“, “Verba iuvenium”.
 • Михайлова, С. Най-новият период от рецепцията на Сервантес в България (1989-2020 г.). Под печат в сборник „Филологически достижения, спомени и мечти” по случай 60 години от основаването на специалност „Испанска филология“.
 • Михайлова, С. Recepción crítica de Cervantes en Bulgaria: la traducción literaria como reescritura en un nuevo contexto cultural (1859-1944). Под печат във втори брой на сп. „Филологически форум“ (октомври 2022 г.).

Образование:

 • 2021 Доктор по „Теория и практика на превода“, софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 2012 Магистър по българска филология, специалност „Преводач-редактор“, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 1996 164-та испанска гимназия „Мигел де Сервантес“, София

Преподавани курсове:

 • 2021 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филолоогии, катедра „Испанистика и португалистика“: бакалавърски курс по художествен превод.
 • 2022 Университет за национално и световно стопанство, Факултет „Международна икономика и политика“, катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“: специалност МИО, бакалавърски курс по испански език.