проф. дфн Йонка Найденова

jonka_naidenova.jpg

Научните интереси на Йонка Найденова са в следните области: компаративистика, литературна реципиевистика, унгарска литература, българо-унгарски литературни и културни отношения.

   
Образование:  
1996 Ст.н.с. II ст.
1983 Кандидат (доктор) на филологическите науки.
Тема на дисертацията: Българо-унгарски литературни взаимоотношения (1877-1944)
1972 - 1977 Будапещенски университет "Лоранд Йотвьош", Филологически факултет, Унгарска филология
1971 19 гимназия "Елин Пелин" - София

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
1996 - старши научен сътрудник ІІ ст.
1985 - 1995 научен сътрудник
1979 - 1984 филолог-проучвател

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

1999 - Диалогът на българската литература със света
1999 Чуждестранната българистика през ХХ в. (БАН-ЮНЕСКО)
1995 История на преводната рецепция на европейските литератури в България (съвместен проект на ИЛ и СПБ с австрийското Министерство на културата)

ПРЕПОДАВАНЕ:

1999 - Цивилизация, странознание, унгарска литература, УТПП,
ЗИП, стилистика
1990 - 1993 Спецкурс по Рецепция на унгарската литература в България и културни взаимоотношения
1985 - 1995 Софийски университет "Св.Климент Охридски"- ФКНФ
История на унгарската литература, УТПП (превод) и др.
1998- Софийски университет "Св.Климент Охридски"- ФКНФ
История на унгарската литература, Странознание на Унгария, УТПП (превод) и др.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

I. Книги

 • Унгарската художествена литература и възприемането й в България (1878-944): [Моногр.]. – София: БАН, 1990. – 296 с.
 • Унгария в духовния живот на банатските българи (1867-1918): (Изследване) – София: ИК Пандора, 1995. – 100 с. Приложение (Периодичен печат: календари, вестници и Книги), с. 92-100.
 • Панорама на унгарската литература. / Състав., ред. и бел., автор на очерците и портретните характеристики Йонка Найденова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. – 402 с. Азб. показалец, с. 397-404.
 • A legnépszerűbb külföldi költő (1878-1944). Forditotta Rákosi Gábor. - Szófia-Budapest, 1998. - 198 lар. [„Най-популярният чуждетранен поет”: Унгарската литература в България (1878-1944)]
 • Панорама на унгарската литература – ХХ век. / Състав., ред. и бел., автор на очерците и портретните характеристики Йонка Найденова. – София: ИК „Христо Ботгев”, 2002. – 564 с. Азб. показалец, с. 556-564.
 • Унгарската книга в България. Библиография (1882-2000) / Състав., науч. ред. (встъпителна студия) Йонка Найденова; Библиогр. ред. Нелма Вълчева. – София, Будапеща : ИК Хр. Ботев, Нац. библ. Сечени, 2001. – 543 с. Справочен апарат, с. 355-480; Приложение „Кой кой е в българската унгаристика“, с. 481-514; Рез. на унг. ез., с. 516-542.
 • Унгаристични пространства: [Изследвания] – София: Изток-Запад, 2008.- 500 с.
 • Унгарските реалии в контекста на културния трансфер: [Моногр.] – София: Изток-Запад, 2012.- 440 с.+ VIII с. сн.

Учебни помагала

Научни проекти

Ръководител на научен проект

Издателски проекти

Участник в проекти

 • Христоматия по унгарска литература. I. Староунгарска литература = I. Magyar irodalmi szöveggyűjtemény. I. Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. / Válogattta és jegyzetekkel ellátta Jonka Najdenova, Takács Győző: [Уч. помагало]. – София: Унив. изд. Кл. Охридски, 1991. – 460 с.
 • Унгарско-български разговорник = Magyar-bolgár társalgási könyv / Йонка Найденова, Дьозьо Токач = Jonka Najdenova, Takács Győző. – София: ИК Сизиф, 1994. – 272 с.
 • Риби (Унгарска специализирана лексика) : Наименования на унгарски, български, латински: [Уч. речник] / Йонка Найденова, Дьозьо Токач, Филип Анастасиу. - С., 2012, Изток-Запад, с. 112. (Унг. тетрадки № 3)
 • Проблеми на сравнителното литературознание: предизвикателствата на европейските културни диалози днес – БАН-ИЛ, 2003-2007 (проект, финансиран от ФНИ, МОН) Поставено е начало на база данни на по-важните издания в областта на сравнителното литературознание у нас, представящи развитието на компаративистиката като дял от литературната наука. Подпомогнато е издаването на сборници, създаването на семинар и др.
 • Под знака на европейските културни диалози: в памет на проф. Б. Ничев – БАН-ИЛ (бюджетно финансиран проект), 2004-2008 – сърък. Й. Найденова, координатор Хр. Балабанова Проведена науч. конференция и издаден сборник с акцент върху темата за културния диалогизъм.
 • Унгаристиката в България – съвм. проект на БАН-ИЛ със СУ „Св. Кл. Охридски”, ФКНФ, специалност „Унгарска филология”, 2003-2004 – рък. Й. Найденова (автор на концепцията и участие в проекта) Проведена науч. конференция и издаден сборник. Изданието е първо по рода си, очертаващо моделовата рамка на унгаристиката на съвременния етап. Отразена е приемствеността между поколенията и са откроени актуалните изследователски сфери. Съдържа обширна библиография на български автори за Унгария.
 • Сравнителното литературознание – класически текстове и автори - БАН-ИЛ, (2011- ) - рък. Й. Найденова (автор на концепцията и участник в проекта) Проектът има за цел да бъдат издирени, обсъдени и представени основни компаративистични трудове (или откъси от тях) на видни учени и по национални школи, обединени в наръчник. С оглед на специфичните нужди на страната ни, по-конкретно преподаването на сравнителното литературознание в университете, могат да се откроят теоретични и приложни постановки, където приносни постижения са имали или имат и наши изтъкнати учени.
 • Библиографски бюлетин на Института за литература – списване и редакция на Библиографския бюлетин на ИЛ (2000 - )
 • История на преводната рецепция на европейски литератури в България – издателски проект БАН-ИЛ, СПБ
 • Славянските литератури в България – съвм. проект на БАН-ИЛ със СУ „Св. Кл. Охридски”, ФСФ Европейските социалистически литератури – съвм. проект на БАН-ИЛ и АН СССР по линия на МПК-9, 1984-1986
 • Под знака на европейските културни диалози: в памет на проф. Б. Ничев – БАН-ИЛ Диалогът на българската литература със света – БАН-ИЛ
 • Тематични българо-унгарски речници и глосари – проект на СУ, ФКНФ, Унгарска филология, 2007-2010 г. (автор на концепцията), 2008-2010 г.
 • Унгарска специализирана лексика и нейното изразяване на български - проект на СУ „Св. Кл. Охридски”, ФКНФ, Унгарска филология, 2011- (автор на концепцията)
 • Култура и превод (Унгаристични изследвания) - проект на СУ „Св. Кл. Охридски”, ФКНФ, Унгарска филология, 2011 (съръководител и автор на концепцията)
 • Европейските измерения на Васил Левски – проект на Община Карлово, Нац. Музей „Васил Левски”-Карлово с подкрепата на ЕИП, 2010-2011 г.