доц. д-р Йордан Люцканов

jordan_luckanov.jpg

Йордан Люцканов е съставител и дизайнер на книгата „Пейо Яворов. Арменци. Родина; Бежанци; Заточеници: преводи“, посветена на 100-годишнината от основаването на Първата арменска република, на 140 години от смъртта на Яворов и на 2800 години от основаването на град Ереван/Еребуни, и публикувана през 2019 г. (300 с.; Издателски център „Боян Пенев“; ISBN 978-619-7372-13-7).

Йордан Люцканов
Като учен се интересува от:

 • руския литературен модернизъм, вкл. въпроси на интермедиалността;
 • руската емигрантска култура от 20-те – началото на 40-те години на ХХ в.;
 • европоцентризма в европейските периферии и покрайнини, вкл. история на българската колективна идентичност от средата на ХIX в. насам;
 • сравнителното литературознание, особено на черноморския регион;
 • картвелологията, особено грузинската литература;
 • историческата география на Подкавказ и на Арменското плато;
 • ‘де-колонизацията’ отвъд оста Северен Атлантик – Глобален Юг;
 • саморефлексивността на социалната и хуманитарна наука, особено (не)осъзнаването / (не)разпознаването на геокултурната ситуираност / обусловеност на научния репертоар;
 • ‘Византия след Византия’;
 • поетиката на вестника;
 • Дмитрий Мережковски.

Статии и студии

1 “Русская литература на грани экфрасиса: синэстетичность эпифании как показатель культурной родословной” [‘Russian literature on the verge of ekphrasis: synaesthetism of epiphany as indicator of cultural genealogy’; in Russian], Wiener Slawistischer Almanach 71, 2013, 69-132;

2 Блаженные спутники: монументальная уединенность, колебание, „классика” и „маньеризм“ в ранних русском и болгарском модернизмах [Blessed Companions: Monumental Solitude, Hesitation, “Classics” and “Mannerists” within Early Russian and Bulgarian Modernisms], Slavia 85 (2016), 1, 30-46;

3 “‘Texts Worth (Not) Editing’. Critical Edition as an Aesthetic Symptom of Cultural Change (Two Bulgarian Cases)”, Studi Slavistici 13 (2016), 143-165;

4 “‘К чонгури’ Николоза Бараташвили: ритм оригинала и трех переводов” [‘“To chonguri” by N. Baratashvili: the rhythm of the original and of three translations’; in Russian], Sjani 20 (2019), 2, 210-245;

5 The Russian émigré community in Interwar Bulgaria: attempt at a typology of transformations, with focus on the “aestheticization” of newspaper, Convivium: Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterreanean, 7 (2020), Supplementum, 101-120.

Съредактирани книги, тематични броеве и блокове:

6 Russian Classical Literature Today: The Challenges/Trials of Messianism and Mass-Culture, co-edited with H. Manolakev and R. Rusev, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014;

7 Small Literatures, Big Literatures and the Global Market: Translation and Communication as a Gift, comp. and ed. Jordan Ljuckanov and Giovanna Brogi Bercoff, Studi Slavistici 11 (2014), 209-317;

8 [Литературоведческая русистика: самосознание, геокультурная вариабельность, границы профессии], ред. и сост. Йордан Люцканов, Мария Литовская, Александр Медведев, Нина Барковская, Toronto Slavic Quarterly 53 (Summer 2015), [‘Studies in Russian literature: Self-reflection, geo-cultural variability, and the limits of vocation’, co-edited with M. Litovskaya, A. Medvedev and N. Barkovskaya; in Russian], http://sites.utoronto.ca/tsq/53/index.shtml;

9 Д. С. Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор, ред. и сост. Нина Барковская, Людмила Луцевич, Йордан Люцканов и Александр Медведев [‘Dmitry Merezhkovsky: litterateur, religious philosopher, social experimentator’, co-edited with N. Barkovskaya, L. Lucewicz and A. Medvedev; in Russian], Toronto Slavic Quarterly 57 (Summer 2016), http://sites.utoronto.ca/tsq/57/index57.shtml;

10 Heteroeuropeanisations: (In)capacity to Stay Marginal, coedited with Benedikts Kalnačs and Gaga Shurgaia, (Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, Dipartamento di Asia, Africa e Mediterraneo; ISMEO – Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente , Serie Orientale Roma: Series Minor, ISSN 1824-6109, [vol.] XCII; UniorPress, ISBN 978-88-6719-183-3, forthcoming