гл. ас. д-р Катерина Б. Кокинова

katerina_kokinova.jpeg

Катерина Б. Кокинова e автор на докторската дисертация „Авторефлексията в творчеството на Витолд Гомбрович и Владимир Набоков“ (СУ „Св. Кл. Охридски“, 2016, научен ръководител проф. дфн П. Карагьозов). Съставител и редактор на специален брой за Витолд Гомбрович по повод 50-годишнината от смъртта му: „Витолд Гомбрович, ex post“ (сп. „Филологически форум“, извънреден/2019). Съсъставител и съредактор с Богдана Паскалева на специален брой, посветен на рецептивните теории (сп. Littera et Lingua #1/2016), и с Камелия Спасова и Мария Калинова на специален брой за Набоков (Литературен вестник #23/2013). Стипендиант по програма Advanced Academia, Център за академични изследвания (март – юли 2018). Специализация по програма „Фулбрайт“ в Департамента по славянски литератури и езици на UC Berkeley (проф. Ерик Найман) и в Архива на Вл. Набоков в Нюйоркската обществена библиотека (юни – декември 2014). Стипендиант по програма „Еразъм“ в SSEES на University College London (януари – април 2014, проф. Катажина Зехентер) и на фондация „Кралица Ядвига“ във Факултета по полонистика на Ягелонския университет (проф. Йежи Яжембски, април 2013). Обмен по междууниверситетска програма във Варшавския университет (февруари – юни 2008). Преподавала е полска литература в СУ „Св. Кл. Охридски“ (три лекционни курса, няколко курса семинарни занятия, февруари 2017 – януари 2022). По покана е водила занятия в университетски курсове за Набоков и четенето в UC Berkeley (2014) и Кьолнския университет (2017). Участвала е в редица интердисциплинарни, компаративистични, славистични, набоковедски и гомбровичоложки научни конференции в България, Полша, Франция, Обединеното кралство, САЩ, Аржентина.

Преводач от полски на „Космос“ на Витолд Гомбрович („Панорама“, 2018). Съставител и редактор на два тома с разкази от английски и руски език на Владимир Набоков (Красавица и други истории, прев. Вл. Молев, М. Хаджиева, „Колибри“, 2021; Звуци и други истории, прев. М. Хаджиева, „Колибри“, 2020); редактор на „Лекции по философия в рамките на шест часа и четвърт“ на Гомбрович (предг. М. Каталучо, прев. Т. Минева, СОНМ, 2020) и на „Смях в тъмното“ на Набоков (прев. Г. Георгиева, „Колибри“, 2013). Вярва, че мисията ѝ е да популяризира Витолд Гомбрович в България и да утвърди Владимир Набоков като надхвърлящ славата на романа си „Лолита“.

Улица „Гомбрович“. Вечер, посветена на Витолд Гомбрович (организирана от Института за литература (БАН), Факултет по славянски филологии (СУ), сп. „Филологически форум“, 2019): https://youtu.be/eAyKLQfJOLs 

Научни интереси: сравнително литературознание, транснационална метафикция през ХХ век, рецептивни теории, когнитивна рецептивистика, Гомбрович, Набоков, Кундера, Ружевич.

Избрани публикации: