гл. ас. д-р Борислава Иванова

Борислава Иванова е доктор по сравнително балканско литературознание от 2021 г., като защитава дисертация на тема „Аспекти на политическото в творчеството на Исмаил Кадаре и Орхан Памук“. Научните ѝ разработки, публикувани и от участия в конференции, засягат теми като мястото на интелектуалеца в условията на еднолична власт, връзката между литературните и нелитературните творби на даден автор, неговото имплицитно и експлицитно заявено присъствие в произведението. Що се отнася до не строго научните ѝ текстове, публикува превод на няколко стихотворения на Намък Кемал и Димитрие Болинтяну на български език. Преподавала е български език към българското училище „Иван Вазов“ в гр. Одрин, Турция. Има и осъществени няколко Еразъм практики в Турция и Гърция в неправителствени и държавни организации, развиващи културна дейност в съответната страна. Борислава Иванова е и член на екипа на гръцко онлайн издание, “Balkan In-Sitе”, за което пише научнопопулярни статии на английски език.

Някои от публикациите на Борислава Иванова по горепосочените теми са следните:

[монография] Иванова, Б. Пистолетен изстрел насред концерт. Романът между литературата и политиката. София: Ни плюс, 2021.
https://www.academia.edu/49321023/Borislava_Ivanova_The_novel_between_t… ISBN: 978-954-9464-35-1
Книгата разглежда романовото и публицистичното творчество на Исмаил Кадаре и Орхан Памук през перспективата на политическото и по какви начини то бива изразено. Проследяват се произходът и утвърждаването на интелектуалеца в културното пространство на периферията (в случая – на Балканите). Представена е ролята на религията и атеизма в изграждането на опозиции и в изобразяването на политическите процеси, като е разгледан реалистичния подход в наратива на двамата автори, както и начините, по които са интерпретирани проблеми и феномени от политически характер. Разработката е резултат от работата върху дисертационния труд на Борислава Иванова

„Повей от Босфора“ – превод на стихотворения на Намък Кемал и Димитрие Болинтяну, публикувани в сп. „Филологически форум“, брой 2 (8), година 2018 https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2018/12/151152-153.Borislava_FF8-ilovepdf-compressed.pdf

„Диктатурите и интелектуалците. Наблюдения върху романи на И. Кадаре и О. Памук“ – научна разработка, публикувана в сп. "Филологически форум", брой 2 (4), година 2016 https://philolforum.uni-sofia.bg/portfolio-item/br-4

Sokolović before Sokollu and Sokollu after Sokolović. В: Електронно списаниe Balkan In-Site. https:// balkansinsite.pollsandpolitics.gr/sokolovic-before-sokollu-and-sokollu-after-sokolovic