Международна лятна школа Маргиналното на/в литературата

Институт за литература. Posted in Събития | . Посещения: 4154

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ОП Развитие на човешките ресурси. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени – BG051PO001-3.3.04. Проект: Подкрепа за развитие на научния потенциал на млади учени-хуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОП Развитие на човешките ресурси
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени – BG051PO001-3.3.04

Проект: Подкрепа за развитие на научния потенциал на млади учени-хуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера (BG051PO001-3.3.04/61)

ПРОГРАМА НА

МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА

МАРГИНАЛНОТО НА/В ЛИТЕРАТУРАТА

6–10 юни 2011 г., София

Дом на учения – БАН, бул. „Шипченски проход” № 50

 

 

6 юни 2011 (понеделник)

9,00 –  9,10

9,10 –  9,50
лекция

9,50 – 10,15
доклад

Откриване на лятната школа

проф. Яни Милчаков (УБИТ; ШУ"Епископ Константин Преславски")
Маргиналното – описателна или аксеологична категория?
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
Регина Койчева (Институт за литература, БАН)
Интерпретации за маргиналното в старобългарската химнография
(15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

10,15-10,45

Кафе-пауза

10,45 – 11,25
лекция

 

11,25 – 12,05
лекция

12,05 – 12,45
лекция

Pille-Riin Larm (Тарту, Естония)
Scissors of the Literary Canon
On the Example of Estonian Literature at the End of the 19th Century
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
доц. Димитър Камбуров (СУ “Св. Климент Охридски”)
Смъртта като маргинално събитие в литературата"
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
доц. Амелия Личева (СУ “Св. Климент Охридски”)
Периферните зони в литературата: текстове, личности, конфликти
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)

 

12,45–14,20

Обяд

14,20 – 15,00
лекция

 

15,00 – 15,40
лекция

доц. дфн Анисава Милтенова (Институт за литература, БАН)
Маргиналност, интертекстуалност, паратекстуалност в късноантичната и в средновековната книжнина
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
Юри Стоянов (Лондон, Великобритания)
Changing Literary Representation of Heresy and the Heretic –
Marginalisation and Canonisation as Indicators of Ideological Shifts and Fashions
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)

15,4016,00

Кафе-пауза

16,00 – 16,25
доклад

 

16,25 – 17,05
лекция

 

17,05 – 17,45
лекция

Недка Капралова (Институт за литература, БАН)
Изследването на възрожденското спомоществователство – от периферията към центъра в социологията на литературата
                                                                         (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)
проф. Иван Еленков (СУ “Св. Климент Охридски”)
Литературните събития в годишния културен календар на късния социализъм
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
проф. Ирма Ратиани (Тбилиси, Грузия)
Советский тоталитаризм и формы литературного дискурса
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)

7 юни 2011 (вторник)

9,00 – 9,40
лекция

9,40 – 10,05
доклад

10,05 – 10,30
доклад

проф.  Искра Христова-Шомова (СУ “Св. Климент Охридски”)
Център и периферия в православните календари от Средновековието до днес
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
Ирина Кузидова (Институт за литература, БАН)
Славянската версия на Житието на св. Иларион Велики от Йероним Блажени
                                                                   (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)
Станка Петрова (Институт за литература, БАН)
Акростихът – израз на същността в периферията
                                                             (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

10,30–11,50

Кафе-пауза

10,50 – 11,30
лекция

 

11,30 – 11,55
доклад

11,55 – 12,35
лекция

проф. Красимир Станчев (Рим, Италия)
Литературата на българите–католици: маргинална за Изтока, периферна за Запада, но индикатор за бъдещия модел на българското развитие
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
Анна Алексиева (Институт за литература, БАН)
Поетически маргиналии на Възраждането: даскалската поезия
                                                                          (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)
проф. Николай Аретов (Институт за литература, БАН)
Страхът от маргиналност и проблемът за оксидентализма в балканските култури
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)

12,3514,35

Обяд

14,35 – 15,15
лекция

 

15,15 – 15,40
доклад

Marju Mikkel (Тарту, Естония)
Contemporary Literature in the Knowledge of the Readers: the Example of the Estonian Literary Criticism of the Beginning of the 20th Century
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
Димитър Александров (Институт за литература, БАН)
The Postmodern Dystopian Novels of Margaret Atwood
                                                             (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

 

15,40-16,00

Кафе-пауза

16,00 – 16,25
доклад

16,25- 17,05
лекция

 

17,05 – 17,45
лекция

Иван Христов (Институт за литература, БАН)
Българският литературен модернизъм – родно и женско
(15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)
проф. Цветан Ракьовски (ЮЗУ “Неофит Рилски”)

Канонизирани фигури – маргинални автори: Иван Мирчев, Иван Грозев, Д. Пантелеев, Сирак Скитник
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
Prof. Luke Thurston (Абъристуит, Великобритания)
David Jones: In Parenthesis, At the Margin
 (25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)

8 юни 2011 (сряда)

9,00–09,25
доклад

09,25–10,05
лекция

10,05 – 10,30
доклад

Йордан Люцканов (Институт за литература, БАН)
Literature and Architecture (Intersections)
                                                                         (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)
Дарин Тенев (СУ “Св. Климент Охридски”)
Неопределеност и маргиналност при въвеждането на персонажи във фикционални произведения
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
Еньо Стоянов (Институт за литература, БАН; СУ “Св. Климент Охридски”)
Desouvrement and Minor Literature: Deleuze–Blanchot Intersections
                                                                        (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

10,3010,50

Кафе-пауза

11,50 – 11,30
лекция

 

11,30 – 12,10
лекция

12,10 – 12,50
лекция

Rosa Alamo Мartin (Мадрид, Испания)
Emily Carr’s Writing and Painting: A Modernist Experiment of Interdisciplinary in the Margins
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
доц. Бойко Пенчев (СУ “Св. Климент Охридски”)
Канонът на дивото: Николай Хайтов и Асен Христофоров
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
доц. Тодор Христов (СУ “Св. Климент Охридски”)
 The Gift of Literature: Global and Local in the Economy of a National Literature
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)

12,40–15,00

Обяд

 

КУЛТУРНА ПРОГРАМА

 

9 юни 2011 (четвъртък)

9,00 – 9,40
лекция

9,40 – 10,05
доклад

10,05 – 10,45
лекция

Prof. Paul Cobley (Лондон, Великобритания)
Verisimilitude and the Literary: Crime Fiction, Criticism and the Attempt to Escape Marginality
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
Андрей Ташев (Институт за литература, БАН)
On the Scale of Meaning
                                                                         (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)
проф. Иван Младенов (Институт за литература, БАН)
The Three Models of Conceptualizing Signs
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)

 

10,45–11,00

Кафе-пауза

11,00 – 11,40
лекция

11,40 – 12,05
доклад

доц. Валери Личев (ИИОЗ – БАН)
 Относителността на времето като семиотичен проблем
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
Соня Николова (Институт за литература, БАН)
Поетика на отсъствието
(15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

12,05–14,00

Обяд

14,00 – 14,40
лекция

 

14,40 – 15,05
доклад

15,05 – 15,30
доклад

 

15,30 – 15,55
доклад

 Галина Петкова (СУ “Св. Климент Охридски”)
 Маргинализацията – достатъчният език
в говоренето за руската емиграция в България (1919-1940)?
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
Димитър Атанасов (СУ “Св. Климент Охридски”)
 Маргинализацията на академичния исторически разказ
(15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)
Григор Григоров (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН)
„Шуми Марица” – от официализирането до маргинализирането й
                                                                     (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)
Елена Давчева (Институт за литература, БАН)
Ролята на маргиналните герои за формиране на позитивното светоотношение в “Приказки от цял свят”, преработени от Николай Райнов.
                                                                       (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

15,55–16,10

Кафе-пауза

16,10 – 16,50
лекция

16,50 – 17,30
лекция

Krista Ojasaar (Тарту, Естония)
How to Tell a Story? Marginalization of One Literary Institution
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
проф. Ирине Модебадзе (Тбилиси, Грузия)
Советская фантастика – “бегство от действительности” или...?
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)

От 18,30

КОКТЕЙЛ в Дома на учения

10 юни 2011 (петък)

9,00 –  9,40
лекция

9,40 – 10,05
доклад

Prof. Ralph Cleminson (Лондон, Великобритания)
Margin as Text
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
Диляна Р. Петрова (Институт за литература, БАН)
Граничният седемнадесети век. Българската православна книжнина - феноменът от периферията
                                                                 (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

10,05–10,20

Кафе-пауза

10,20 – 11,00
лекция

 

11,00 – 11,40
лекция

 

11,40 – 12,00

доц. Александър Кьосев (СУ “Св. Климент Охридски”)
Владимир Набоков и Мишел Уелбек: литературата в
изследвана на маргиналиите и границите на човешкото
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
доц. Рая Кунчева (Институт за литература, БАН)
Освалд Шпенглер и Константин Гълъбов. Залезът на културата – епистемологични и ценностни аспекти
(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)
Заключителни изказвания и закриване на школата

12,00–14,00

Обяд

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.