Международна научна конференция: Светци и свети места на Балканите

Институт за литература. Posted in Събития | . Посещения: 8797

Международна научна конференция: Светци и свети места на Балканите

Целта на проекта Encyclopaedia Slavica Sanctorum е да събере и систематизира информацията за почитта към християнските светци в България от времето на най-ранното християнство до наши дни.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
Катедра по кирилометодиевистика
ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Направление Стара българска литература
Международна научна конференция
14-16 юни 2012
София

Проектът предвижда да бъдат привлечени няколко типа данни: от средновековни и възрожденски писмени паметници, от устни предания, от съвременни култови практики, от църкви, манастири, оброчища, от храмова украса. Друга важна негова цел е въз основа на този материал да се осмислят представите за светостта в исторически и съвременен план и особено, за начините, по които светците навлизат в живота на хората и се преживяват в народна среда.

Желанието на екипа е да направи база данни, която да е полезна за изследователи от различни области: филолози, историци, етнолози, богослови, изкуствоведи. Същевременно искаме да популяризираме информацията чрез популярни издания, университетски курсове, лекции пред ученици, изложби и научнопопулярни филми. Съвременните българи празнуват именните си дни, но знаят твърде малко за живота на светеца, чиято памет се отбелязва, за историята на празника, за неговите църковни и народни измерения. Енциклопедията ще даде възможност на обикновения човек да разшири познанията си за светците и светите места.

Енциклопедията е форматирана като интернет портал, който ще бъде непрекъснато допълван с информация. За всеки от 366-те дни в годината има информация за почитаните светци. За всеки ден са поместени календарни указания от апостоли, евангелия и пълни библии, а в бъдеще данните ще бъдат допълнени с календарни указания от празнични минеи и устави. За отделни светци са включени статии с информация за установяването и разпространението на техните култове, за славянските и византийските творби в тяхна прослава и за фолклорната традиция на празниците им. Автентичните фолклорни текстове са непубликувани и се съхраняват в научния архив на Асоциация „Онгъл” или в лични архиви. Представени са и стари славянски текстове за светците: жития, служби, проложни четива, молитви. Тектовете се дават в оригинал според използвания източник, а някои от оригиналните произведения се дават и в превод. Към всяка статия е поместена и библиография. Този календар ще се допълва непрекъснато с нови статии и текстове. Адресът на портала е www.eslavsanct.net.

Енциклопедията заема централно място в изпълнението на проекта, но освен нея са предвидени и други дейности. През септември 2011 г. беше проведен научен семинар „Песни и молитви”. През януари 2012 г. в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” беше представена изложба Денят на св. Василий, посветена на св. Василий Велики, Обрезание Господне и Васильовден. Проучванията върху събрания и систематизиран материал намират място в публикации на участниците в проекта.

Докладите от конференцията Светци и свети места на Балканите ще бъдат публикувани в специален сборник.

14 юни 2012/ 14 June 2012

9.00 Откриване на конференцията/ Opening ceremony
Огледална зала/ Mirror Hall (the 2nd floor, northern part of the University building)

9.15-11.15 Пленарно заседание/ Plenary session

 • Председатели: Искра Христова-Шомова (София) и Милан Михалевич (Загреб)
 • Иван Добрев (София). Славянската святост преди християнизирането
 • Алексей Пентковский (Москва). Культ святителя Климента в Охридской архиепископии в XI–XIV веках: агиография, гимнография и иконография
 • Синтия Вакарелийска (Юджийн, Орегон). Култове и календари в средновековна България: до каква степен култовете на светците са отразени в месецословите?
 • Елка Бакалова (София). Реликви и чудотворни икони – функции при структуриране на сакралното пространство
 • Панайот Карагьозов (София). Мъчениците на тоталитаризма
 • 11.15-11.30 Почивка/ Break

11.30 - 13.15 Паралелни секции A1 и А2/ Sessions A1 and А2

11.30 – 13.15 Секция A1/ Session A1:

 • Огледална зала/ Mirror Hall
 • Председатели: Лора Тасева (София-Берн) и Александър Наумов (Краков-Венеция)
 • Казимир Попконстантинов и Росина Костова (Велико Търново). Култът към св. Йоан Предтеча и Кръстител в днешните български земи (археология и епиграфика)
 • Евелина Минева (Атина). Предложения за канонизация на светци през ХV век. Примери от византийската, старобългарската и старосръбската литература
 • Анна Влаевска-Станчева (Пиза). Святост и изобретяване на историческа памет: култът към San Pietro Levita (de Bulgaro)
 • Ян Страдомски (Краков). Балканските светци и свети места като аргумент в полско-руската религиозна полемика през XVI–XVII век.
 • Малгожата Сковронек (Лодз). Маргинален герой или творец на сакрална история? За няколко славянски текста, свързани с името на Йосиф Ариматейски

11.30 – 13.15 Секция A2/ Session A2:

 • Зала 1/ Hall 1
 • Председатели: Елка Бакалова (София) и Андрей Виноградов (Москва)
 • Иванка Гергова (София). „Побългаряване” на светци
 • Ралица Русева (София). Нови данни за изобразителния култ към Светите Седмочисленици на територията на съвременна Албания през ХVІІІ-ХІХ в.
 • Илиана Чекова (София). Изображения на източнославянски светци в български храмове през Средновековието и Възраждането
 • Владимир Димитров (София). Образи от българската история в репертоара на зографите от рода Минови
 • Светозара Ръцева, Пламен Събев (Велико Търново). Иконография на йеротопоса: сребърните плочи от параклиса на Неопалимата къпина в Синайския манастир „Св. Екатерина“
 • 13.15-15.00 Обедна почивка/ Lunch Break

15.00- 17.00 Паралелни секции B1 и B2/ Sessions B1 and B2

15.00 - 17.00 Секция B1/ Session B1:

 • Огледална зала/ Mirror Hall
 • Председатели: Мая Петрова-Танева (София) и Нина Гагова (София)
 • Лилия Илиева (Благоевград). Деянията на светците: южнославянският просяшки епос
 • Алексей Юдин (Гент). Святые Константин и Елена в восточнославянских заговорах
 • Константин Рангочев (София). Модели на святост І: гр. Самоков и Самоковско
 • Георги Минчев (Лодз). Между фолклорния наратив и манастирското предание. Легендите за св. Наум Охридски от „Патерик манастира Светога Наума” на еп. Николай (Велимирович)
 • Димитринка Димитрова (София). Култът към св. Мина и манастирския комплекс „Св. Мина” в околностите на София
 • Росен Малчев (София). Сакрумът на село Боженица, община Ботевград (По материали от теренни проучвания през 2000–2001 г.)

15.00 - 17.00 Секция B2/ Session B2:

 • Зала 1/ Hall 1
 • Председатели: Радослава Станкова (София) и Красимир Станчев (Рим)
 • Климентина Иванова (София), Иван Петров (София). Неизвестен превод на житието на една византийска императрица
 • Татьяна Пентковская (Москва). Житие Василия Нового в оригинальной и переводной традиции: особенности трансмиссии текста
 • Андрей Виноградов (Москва). Некоторые особенности славянской трансляции византийских агиографических текстов
 • Карине Акерман-Саркисян (Упсала). Некоторые особенности ранних славянских переводов (на материале текстологических исследований ранних житийных текстов)
 • Мариjана Вуковић (Будапеща). Мучеништво Иринеjа Сирмиjског у Супрасл рукопису из X века
 • Анета Димитрова (София). Третият превод на Житието на св. Антоний Велики
 • 17.00-17.20 Почивка/ Break
17.20-19.20 Паралелни секции Г1 и Г2/ Sessions G1 and G2

17.20-19.20 Секция Г1/ Session G1:

 • Зала 1/ Hall 1
 • Председатели: Анета Димитрова (София) и Дитер Щерн (Гент)
 • Milan Mihaljević (Zagreb). Jezik službe u čast sv. Dominiku u hrvatskoglagoljskim brevijarima
 • Wonhoi Kim (Seoul). The Psalm Book of Sinai and the Old Bulgarian Cult
 • Маргарет Димитрова (София). Молитвите на светците и хилендарският требник 167
 • Марияна Цибранска–Костова (София). Календарите във венецианските сборници за пътници от XVI век: към типологията на проблема
 • Димитър Димитров (София). Типик 1/17 от сбирката на Рилския манастир (ХVІ век)
 • Симеон Стефанов (София). Някои наблюдения върху езика на един чакавски текст на житието на св. Екатерина в хърватската книжнина от XV век.

17.20-19.20 Секция Г2/ Session G2:

Култове и текстове на Балканите/ Cults and Texts in the Balkans

 • Огледална зала/ Mirror Hall
 • Председатели: Анисава Милтенова (София) и Кристиано Диди (Рим)
 • Ирена Шпадиjер (Београд). Jужнословенски пустињаци Х-ХІІІ века у наjстариjоj литерарноj традициjи
 • Екатерина Дикова (София) и Ирина Кузидова (София). Отшелническата храна според някои раннохристиянски житийни извори
 • Arhim. Policarp Chiţulescu (Bucarest). Les saints et leurs vies dans les manuscrits slaves de la Bibliothèque du Saint Synode de Bucarest
 • Бойка Мирчева (София). Преводни и оригинални славянски текстове за св. Еразъм Формийски (Охридски)
 • Замфира Михаил, Мария Осиак (Бухарест). Житие балканских святых в славянских рукописях румынских книгохранилищ
 • Вася Велинова, Александра Трифонова (София). Св. Кирик и Юлита и техният култ на Балканите.
 • 19.30 Коктейл/ Reception (Клуб-ресторант Алма матер/ Alma Mater Club-Restaurant in the building of the University, entrance from the yard)

15 юни 2012/ 15 June 2012

9.15-11.15 Паралелни секции Д1 и Д2/ Sessions D1 and D2

9.15-11.15 Секция Д1/ Session D1:

 • Зала 1/ Hall 1
 • Председатели: Диана Атанасова-Пенчева (София) и Ирена Шпадиер (Белград)
 • Василка Тъпкова (София). Да се върнем към св. Дазий и Доростолската епархия
 • Анна Крюкова (Москва). „Мученичество” св. Юлия из Дуростора в контексте агиографических сочинений о мучениках-воинах рубежа III–IV вв.
 • Константинос Нихоритис (Солун). Славянски светци, изградени в Атон
 • Анатолий Турилов (Москва). Житие Иоанна Серрского в контексте ранних славянских житий новомучеников
 • Христо Темелски (София). За лобното място на св. Никола Нови Софийски

9.15-11.15 Секция Д2/ Session D2:

 • Огледална зала/ Mirror Hall
 • Председатели: Марина Чистякова (Вилнюс) и Алексей Пентковский (Москва)
 • Бистра Николова (София). Сакралното пространство. Църковна и манастирска мрежа в периода на Първото царство
 • Искра Христова-Шомова (София). Имало ли е Тропологий в България?
 • Мария Йовчева (София). Византийските и славянските литургически текстове за мъченица Агатия Палермска (Катанска)
 • Георги Петков (Пловдив). Проложни жития за южнославянски светци в най-старите български и сръбски преписи на Стишния пролог
 • Красимир Станчев (Рим). Култове, култови места и богослужебни ритуали на българските католици през ХVІІ век
 • Роман Кривко (Москва). Культурно-языковой и литургический „ландшафт” Первого Болгарского царства
 • 11.15-11.30 Почивка/ Break

11.30-13.30 Паралелни секции E1 и E2/ Sessions E1 and E2

11.30-13.30 Секция E1/ Session E1:

 • Зала 1/ Hall 1
 • Председатели: Aна Стойкова (София) и Татяна Пентковская (Москва)
 • Дитер Щерн, Лара Селс (Гент). На поисках источников Бдинского сборника: слово об Авраамии и его племяннице Марии
 • Явор Милтенов (София). Житието на св. Таисия
 • Марина Чистякова (Вильнюс). Культ Параскевы Тырновской в Великом княжестве Литовском: тексты на руськой мове
 • Елена Томова (София). Култът към св. Петка Търновска в Румъния (Из ръкописната сбирка на манастира Драгомирна).
 • Иван Илиев (София). Двуезичен речник на Житието на св. Петка от Патриарх Евтимий, преведено на латински от Рафаел Левакович
 • Мая Петрова-Танева (София). За една неизвестна славянска версия на Житието на св. Теодора Александрийска

11.30 - 13.30 Секция E2/ Session E2:

Агиография и култура/ Hagiography and Culture Огледална зала/ Mirrors Hall

Председатели: Аделина Ангушева-Тиханова (Манчестър) и Анатолий Турилов (Москва)

 • Александър Наумов (Краков-Венеция). Семейният живот на православните славянски светци
 • Кристиано Диди (Рим). Потусторонние места в древнеславянских памятниках: ‘матица огньная’ и пр. (Опыт интерпретации)
 • Нина Гагова (София). Св. Никола - застъпник на душите на Страшния съд
 • Vesna Badurina-Stipčević (Zagreb). Kult svetoga Nikole u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti
 • Лили Щамлер (София). Смъртта на отшелника и виденията. Агиографски примери от времето на Палеолозите.
 • Екатерина Тодорова (София). Св. Козма и Дамян в Похвално слово за Козма и Дамян
 • 13.30-15.00 Обедна почивка/ Lunch Break

15.00- 17.00 Паралелни секции K1 и K2/ Sessions K1 and K2

15.00- 17.00 Секция K1/ Session К1:

 • Огледална зала/ Mirros Hall
 • Председатели: Мария Спасова (Велико Търново) и Константинос Нихоритис (Солун)
 • Светослав Риболов (София). Рецепциите на паметта, съчиненията и богословието на св. Григорий Палама от ХV век до днес
 • Petra Stankovska (Ljubljana). Odraz kultu Řehoře Velikého-Dvojeslova ve středověkých památkách na slovanském Západě a Východě
 • Елена Коцева (София). Прочитът на Карадимовия псалтир и на Апостол 882 в контекста на Encyclopaedia slavica sanctorum
 • Любка Ненова (Благоевград). Данни за св. Димитър Басарбовски в „История славянобългарская” на св. Паисий Хилендарски (Текстологически преглед)
 • Диляна Радославова (София). Памети извън състава на „Съкровище”в българските дамаскини
 • Диана Атанасова-Пенчева (София). Светецът и неговите роли: агиографският текст като амулет

15.00- 17.00 Секция K2/ Session К2:

 • Зала 1/Hall 1
 • Председатели: Маргарет Димитрова (София) и Алексей Юдин (Гент)
 • Аделина Ангушева-Тиханова (Манчестър). Vitae Parallelae: София, нейните християнски мъченици и мюсюлмански светци през ХVІ век
 • Юри Стоянов (Лондон). Антагонистични типове интерконфесионална и междуконфесионална святост в късното Средновековие/ ранния Османски период
 • Оля Григорова (Благоевград). Всекидневни и религиозни взаимоотношения между християни и мюсюлмани в София през ХVІ в. (Житие на св. Никола Нови Софийски)
 • Божидар Алексиев (София). „Християнски“ превод и усвояване на култове към мюсюлмански светци по българските земи
 • Миглена Иванова (София). Интеретнични контакти и всекидневни представи за святост (по примера на почитането на Алексий човек Божи сред гагаузите в България и Бесарабия)
 • Ана Стойкова (София). Култът към св. Георги в ислямската традиция
 • 17.00-17.15 Почивка/ Break

17.15-18.45 Паралелни секции M1 и M2/ Sessions M1 and M2

17.15-18.45 Секция M1/ Session M1:

 • Огледална зала / Mirror Hall
 • Председатели: Иван Добрев (София) и Синтия Вакарелийска (Юджийн)
 • Лора Тасева (София-Берн). Личните и географските имена в българския и сръбския превод на Стишния пролог (по материал от месец март)
 • Мария Спасова (Велико Търново). Семантиката на антропонимите – организационен център на образността в стиховете от Стишния пролог
 • Александр Грищенко (Москва). Этнонимические прозвища святых: стандартная номинация или особый семантический маркер?
 • Анисава Милтенова (София). Текстовете с имената на светци във флорилегиите

17.15-18.45 Секция M2/ Session M2:

 • Зала 1/ Hall 1
 • Председатели: Мария Йовчева (София) и Весна Бадурина-Стипчевич (Загреб)
 • Радослава Станкова (София). Ранните (пред-Евтимиеви) жития и служби за св. Петка Търновска в южнославянската книжовна традиция от ХІІІ–ХV век
 • Жанна Левшина (Санкт Петербург). Гимнография Orthodox Area в проекте „Литургическое наследие Православной Церкви”: источниковедение и археография
 • Анна Косицкая (Санкт Петербург). Гимнография Orthodox Area в проекте „Литургическое наследие Православной Церкви”: текстология и подготовка к публикации
 • Ольга Гринченко (Оксфорд). Кондаки святым в славянских Кондакарях и их греческие прототипы
 • 19.00 Представяне на проекти и нови книги по агиология/
 • Project presentations and launches of new books on hagiography
 • Председатели: Елена Томова (София) и Георги Минчев (Лодз).

16 юни 2012/ 16 June 2012

 • Encyclopaedia Slavica Sanctorum. Демострации и дискусия./
 • Presentation of the project and the electronic
 • Encyclopaedia Slavica Sanctorum. Demonstrations and discussion
 • Председатели: Константин Рангочев (София) и Диляна Радославова (София)

10.30 Екскурзия до Кюстендил. (Моля, не закъснявайте)/

ПОСТЕР СЕСИЯ

 • Сергей Темчин (Вильнюс). О греческом происхождении славянской службы Михаилу Воину из Потуки
 • Antonija Zaradija Kiš (Zagreb). Sv. Martin – Europljanin 21. stoljeća
 • Suzana Marjanić (Zagreb). Mjesto svetoga Vida u re/konstrukcijama vrhovnoga božanstva Južnih Slavena: kršćanski supstitut i/ili ideologem
 • Елена Тачева (Благоевград). Светецът в националното: наблюдения върху култа и празнуването на Св. Св. Кирил и Методий
 • Илиас Евангелу (Солун). Славяни новомъченици в гръцките неомартирологии

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.