Ангелов, Ангел

Институт за литература. Posted in Именник | . Посещения: 5544

проф. д.н. АНГЕЛ АНГЕЛОВ

Име: Ангел Валентинов Ангелов

Дата на раждане: 13.10.1955 г. 
Място на раждане: Враца, България 
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..bg

 

Област на научни интереси:

Критическа история на литературознанието

Антимодерни концепции за културата и за изкуството в Европа ХІХ - ХХ в.

Образование:

 

2007

Доктор на изкуствознанието с дисертация на тема: "Историчност на визуалния образ"

1989

Доктор по филология с дисертация на тема: "Традиция и литературно произведение. Методологически проблеми"

1981

Аспирант по теория на литературата в Института за литература, научен ръководител проф. д.н.  Атанас Натев.

1973-1977

Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност "Българска филология", втора специалност "Руска филология"

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН

2017 Професор по теория и история на литературата, Институт за литература

2009

2009 Професор по теория и история на културата, ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

2001 - 2004

извънреден доцент по история и теория на културата в НБУ, София

1999 -

доцент по история на културата в ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград 1999

1990

научен сътрудник І ст., Секция по теория на литературата, Институт за литература, БАН

1978–1979

филолог-специалист, Институт за български език при БАН

 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

 2018-2021  Литературните понятия и техните контексти - съвместен проект между Институт по литература, БАН и Институт Бадань литерацких, ПАН

2012 – 2015

Визуални концепции за антимодерността в Европа през ХІХ в.

2009-2011

Европа – символна география и исторически опит

2004 -

Понятия и проблеми на съвременното литературознание. Справочни и антологични издания

2004-2005

Теория и поетика в Полша и България. Сравнителна славянска метрика.

2002-2006

Образи на другото в литературната комуникация - съвместен проект с Унгарската АН

 

 

 

Участие в международни организации:

Член на Академичен кръг по сравнително литературознание - АКСЛИТ 

Член на българската секция на Международната асоциация на критиците на изкуството със седалище в Париж (AICA)

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

 

Публикации по история на литературата и по история на културата

 

І. Съставителства и монографии

Литература и култура. Сб. със статии. Съст. и предг. Ан­гел Ангелов. София: Издателство на БАН, 1992---

Общуване с текста: Сб. с теор. статии и есета. Състав. Ангел Ангелов, Алек­сан­дър Кьосев. София : Унив. изд. „Св. Климент Ох­рид­ски“, 1992

Бруно Валтер, Густав Малер. Съст. и предг. Ан­гел Ангелов. В. Търново: ПИК, 1999

Ханс Роберт Яус,  Исторически опит и литера­тур­на херменевтика. Съст. и предг. Ангел Ангелов. Прев. от нем. Мая Разбойникова-Фра­те­ва, Ренета Килева-Стаменова. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 1998

Кант: Списание. Съст., предг., ред. Ангел Ангелов, Ор­лин Тодоров. София: Издание на НБУ, 2000, бр. 2

Анти/Модерност: образи на екзотичното и на земния рай в Европа през ХІХ век, София, 2017

 

 

ІІ. Статии и студии

Емил Щайгер и иманентното тълкуване - „Литературна мисъл“, 1984, № 5, с. 106- 109. Статията е препечатана в сп. „Език и литература“ 1994, № 6, с. 30 – 34

Психологическата стилистика на Лео Шпитцер - „Литературна мисъл“, 1985, № 7, с. 97-112

"Имението Кроум" на Олдъс Хъксли - В: Литература. Общество. Идеи. София, Из­да­тел­ство на БАН, 1986, с. 339-48

Литературната творба в мето­дологията на Емил Щайгер. Спорът за стихотворението на Мьорике "На една лампа" - В: Граници и възможности на литературознанието. София, Издателство на БАН, 1986, с. 103-29

За необ­хо­ди­мостта от теория - Български фолклор, 1987, №3, с. 39-49. В съавторство с Албена Георгиева.

Размишление върху тради­ция­та// „Литературна мисъл“, 1988, № 10, с. 71-79. Редактиран вариант е публикуван в онлайн портала: academia.edu

Възможностите на едно огра­ни­чение (понятието-метафора "архетип" в аналитич­на­та психология на Карл Густав Юнг) - В: МИФ IV (Ми­то­логия – Изкуство – Фолклор), С., 1988, с. 91-118. Статията е препечатана в: „Литературен вестник“, 1994, бр.7 (21–27.2),  с. 7; бр. 8 (28.2–6.3), с. 7; бр. 9, (7–13.3), с. 7

За вярата и спасението: ескиз вър­ху ранния Лутер (1517-1521) - Музикални хори­зон­­ти, 1990, № 6, с. 47-59

Възгледът на Карл Густав Юнг за поетическото произведение -Литературна мисъл, 1990, № 10, с. 21-34

Отношение към текста и общу­ва­не - Литературна мисъл, 1991, № 1, с. 137-58

Magistro cum gratulatione (Бог­дан Богданов на 50 години) - Литературна мисъл, 1991, № 2 , с. 110-19

Антропологичната основа в ези­ка на дълбинната психология - „Литературна ми­съл“, 1991, №5-6, с. 135-56

Невъзможност за история на из­куството - „Съвременник“, 1991, № 4, с. 404-417

Художественото произведение в епохата на немската Реформация – животът на Хри­с­тос (върху текстове на Мартин Лутер) - Литературна мисъл, 1992, № 3-4, с. 44-79

Граници и не­определеност на литературния текст - В: Литература и кул­тура, С., 1992, с. 24-33

Традиция и език - В: Общуване с тек­ста. Съст. Ангел Ангелов, Александър Кьосев. Со­фия: УИ „Св. Климент Охридски”, 1993, с. 219-260

Размишления за индивидуалността на текста, предизвикани от анали­зи­те на Лео Шпитцер. (в съавторство с Димитър Дочев) - В: Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”. Център по културознание. Сб., посве­тен на 60-годишнината на проф. дфн Атанас Натев. Т. 83, кн. 6, 1990, София, 1994, с. 33-42. Статията е препечатана в „Литературен вестник“, №19, 16–22. 5. 1994, с. 6

Sieg der Aesthetik. Eine Phäno­me­nologie der “sanften” Revolution in Bulgarien -Neue Li­teratur, 1994, №1, S. 82-96

Преобразуване на действи­тел­но­стта (в съавтароство с Албена Георгиева) - <http://liternet.bg/publish11/avangelov/preobrazuvane.htm>

Хуманизъм и Европа във фило­логията на Лео Шпитцер. - Годишник на Филологиче­с­кия факултет. Благоeвград: ЮЗУ ”Неофит Рилски”,  2008, с. 196-238

Статията е публикувана и в онлайн портала - в:  https://www.academia.edu

„Европейската филология” на Ерих Ауербах - Литературна мисъл, № 2, 2008, 72-102

Erich Auerbach’s “European Philology”? - Divinatio. Studia culturologica series. vol. 28, autumn – winter 2008. Philosophising in Exile, p. 51-86.

Близостта на телата: „Хермаф­родит на Антонио Бекадели и „Синтия” на Енеа Силвио Пиколомини. - Сред текстовете и емоциите на Българ­ското Възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамя­но­ва. Съст. Н. Капралова, Д. Господинов. София: Изток-Запад, 2009, 334-44.

„На една лампа” от Ед. Мьо­ри­ке: автономност и хетерогенност на „класиче­ска­та” фор­ма // Studia classica serdicensia, т. 1, 2010. Musa­rum sem­per amator. София: СУ „Св. Кл. Охридски“, 2010, с. 221-230

Метрополия и екзотика – Хайн­рих Хайне за Леопол Робер и за Александър Габ­риел Дьокан.// Немски романтизъм: пътеводни про­ек­ти. В. Търново: ПИК, 2011, с. 249-82 - Статията е препечатана в: Електронно научно сп. “Реторика и комуникации”, бр. 12, април 2014 - <http://rhetoric.bg/wp-content/uploads/2014/05/angelov-12-2014.pdf>

„Auf eine Lampe“ von Eduard Mörike: Autonomität und Heterogenität der „klassischen“ Form - Arcadia // International Journal for Literary Studies. Vol. 46, Issue 1, S. 73–98

Edward Said’s Critical Homage to Erich Auerbach // Septet Journal, Volume 2, June 2012, Yeditepe University, Istanbul – <http://septet.yeditepe.edu.tr/septet_content/contents/AngelAngelov.pdf>

Едуард Саид – критическата почит към Ерих Ауербах – Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Пловдив: Контекст, 2012, с. 305-324

Metropolis und Exotik: Heinrich Heine über Léopold Robert und Alexandre-Gabriel De­camps //Monatshefte, University of Wisconsin, Volume 105, Number 1, Spring 2013, S. 45-70

Иманентното тълкуване (Werkimmanente Interpretation) в немското литературознание – В: Sub specie aeternitatis. Сборник в памет на Жана Николова-Гълъбова. Съст: Емилия Денчева, Рая Кунчева, Богдан Мирчев, Благовест Златанов, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 42-59

Пред/Модерни форми на живот в „Италиански разбойници“ на Уошингтън Ървинг - Литературна мисъл, бр. 3/2015, с. 68-95

Pre-/Modern Life Forms in “The Italian Banditti” by Washington Irving – academia.edu

Бележки по полетата на книгата „Изгубените еднорози на революцията (българските интелектуалци през 1980-те и 1990-те години)“ от Миглена Николчина - В: Парачовешкото: грация и гравитация. Сборник в чест на проф. д-р Миглена Николчина, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, 250-264. Статията е публикувана и в онлайн портала: www.academia.edu

 

 

Публикации по история на визуалния образ

І. Съставителства и монографии

Конкретни утопии: проектите на Кристо. София: Отворено общество, 1997

Част от третата глава е преведена на полски в: Ty­giel Kultury, nr. 4-6/ 2001, s. 192-204

Следистории на изкуството. Със­т. и предг. Ирина Генова, Ангел Ангелов.  София : Фондация Сфрагида, 2001

Разказвайки образа. Съст. и послесл. Ангел Ан­гелов, Ирина Генова. София: Фондация Сфрагида, 2003

Изкуство/исто­рия – произведения, подходи, дебати [Компактдиск]  Со­фия: Студио за мултимедия към НБУ, 2004. Второ разширено издание, София: Студио за мултимедия към НБУ, . 2005 

Историчност на ви­зуалния образ. София, 2008

Димитър Добрович (1816-1905) – антимодерност, ту­ризъм и образи сувенири в средата на ХІХ век, Со­фия, 2015

Dimităr Dobrovič (1814/16 - 1905): (Anti)Moderne, Exotik und Souvenirbilder in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Sofia, 2016

 

 

ІІ. Статии и студии

Подем и промяна. Проектите на Кристо (Явашев) 1968-72 - Летература (Lettre in­ter­na­tio­nale), 1996, № 12, с. 44-55

Естетическото като алтерна­ти­ва и утопия: Интервю - Литературен вестник, 8-14. 7. 1998, с. 6-7

Природата в София – асоци­ал­на пустош - Летература (Lettre internationale), 1999, бр. 20, с. 56 - 62.

Същата статия е препечатана в: Природата в София – асоциал­на пустош / Nature in Sofia : an Asocial Waste Land – In: In­terface Sofia / Интерфейс София. Съст. Александър Кьо­сев. Визуален семинар / Visual Seminar. С. 2006-2009, c. 62-79.

Комикс и храм. Каталог на Ars ex Natio(ne). Made in BG, Четвърта годишна из­лож­ба и съпътстваща теоретична конференция, 16 май–10 юни 1997, С., 1999, с. 109 - 117. Двуезичен каталог на български и английски.

Подбор на изображения от ни­дер­ландски художници от ХІV и ХV век (16 илю­стра­ции към тема: пейзаж) - „Демократически преглед“, кн. 39/40 (Пролет Лято 1999). Съвместно с Ирина Ге­но­ва

Comics and Temple – in the in­ter­net magazine: ArtMargins.com (University of California, Santa Barbara), 21. 04. 2002 - http://www.artmargins.com/index.php/8-archive/320-comics-and-temple-qhereq-and-qthereq-in-contemporary-bulgarian-art

Roles – Desires -  http://mart8.ica-sofia.org/texts.html#4

Коментар върху „Краят на ис­то­рията на изкуството: мнения и полемики” от Чавдар По­пов - „Критика и хуманизъм“, №. 20, 2005, № 1, с. 315 – 30

Нарцистичната еротика на ге­ро­ичното. Бронзовият и мраморният Давид на Дона­те­ло - Следва, 2006, № 15, с. 12–24

Подобие във формата и раз­ли­ка в присъствието – опаковането на ING Банк в София - ЛИК, № 9, септ. 2006, с. 48-49. Статията е публикувана и в онлайн списание -LiterNet<http://liternet.bg/publish11/avangelov/podobie.htm>

След епатажа и преди интегра­цията на публиката: творчеството на Кристо (Явашев) и Жан-Клод до края на 1960-те години // LiterNet [он­лайн спи­сание], 22.04.2007, № 4 (89) - http://liternet.bg/publish11/avangelov/christo.htm> Вариант на английски език - After the Еpatage and Before the In­tegration of the Public: The Art of Christo (Javacheff) and Jeanne-Claude Until the End of the 1960s - <http://liternet.bg/publish11/avangelov/christo_en.htm>

Дебат КХ – Музеят за съвременно изкуство, Критика и хуманизъм, кн. 24, 2007, с. 225-240

Неустановеност и избор: фор­миране на (не)дисциплинарни полета за изучаване на ви­зуалния образ - „Критика и хуманизъм“, №. 25, № 1, 2008, с. 173-197

Баналност на художеството и дър­жавно насилие: за „Ентропа” на Давид Черни - LiterNet [онлайн списание], № 2 (111) -<http://liternet.bg/publish11/avangelov/banalnost.htm >

Images de transformation / dispa­rition. // Rue Descartes / n° 64: La métamorphose. Sous la responsabilité de Boyan Manchev, p. 105-109

Кратък екскурс за употребата на термина „инсталация”- Литературен вестник, № 2. – 8. 12. 2009, с. 5 - Преработена публикация в: елект­рон­но списание LiterNet, 28. 02. 2010, № 21 (123) - <http://liternet.bg/publish11/avangelov/instalacia.htm>

Функции на екзотичното през ХІХ век: визуални образи - електронно списание LiterNet  - <http://liternet.bg/publish11/avangelov/ekzotichnoto.htm>

Images of transformation / disap­pearance. installations of Nadezhda Lyahova. an object by Marcel Duchamp. Engraving and Drawing by Hendrik Golt­zius .//<http://liternet.bg/publish11/avangelov/nadezhda-liahova.htm> Електронно списание LiterNet, 06.03.2012, № 3 (148)

Антимодерност, туризъм и об­рази сувенири: Димитър Добрович - Проблеми на из­ку­ството, № 2, 2013, 34-44

Босх-и-Бош. Емилия Дво­ря­но­ва в разговор с Ангел Ангелов - Християнство и кул­ту­ра, 83 - <http://www.hkultura.com/db_text/2013_83.pdf#page=106

Йеронимус Босх: нагласи в ис­торическа среда - електронно списание LiterNet -  <http://liternet.bg/publish11/avangelov/jeronimus-bosh.htm>

Част от статията е публикувана и в: De profundis или за основанията на литературата. Юбилеен сборник в чест на Емилия Дворянова. София: Парадигма, 2018, с. 127-146

Италия като Аркадия или зем­ният рай и смъртта в творчеството на Луи Леопол Ро­бер (1794-1835) - http://piron.culturecenter-su.org/2015-9-angelangelov-italia-kato-arkadia-ili-zemnia-raj/>

Аделина Попнеделева: усилието за еманципиране - http://kultura.bg/web

 

 

ІІІ. Рецензии 

Традиция. Ли­тература. Действителност. Проблеми на старогръц­ка­та литература в световното литературознание. Съст., предг. и бел. Богдан Богданов, София: Наука и изкуство, Наука и из­куство, 427с. - Лите­ра­турна мисъл, 1985, № 5, с. 159-64. В съавторство с Димитър Дочев.

Neohelicon. Tomus X. 2, Budapest, 1983, p. 320  - Литературна мисъл, 1985, № 6, с. 162-67

Звук и смисъл. Наблюдения над фоничната орга­ни­зация на художествената проза, София: Издател­ст­во на БАН, 1983, с. 203 - Литературна история, 1986, № 14, с. 110-15

Богдан Богданов: Мит и литература. Типо­ло­гични проблеми на старогръцката литература до епо­хата на елинизма, София: Наука и изкуство, 1985, 266 с.- Български фолклор, 1986, № 2, с. 89-94.

Concordia discors. Il Barocco Lette­rario nei Paesi Slavi. A cura di Giovanna Broggi Bercoff, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996, 315 p. - Лите­ратурна мисъл, 1995-96, № 4, с. 192-97

Отстраняване на драматизма. Питър Бърк Ренесансът, София: Кралица Маб, 1996, 136 с. - в. Култура, № 50, 13.12.1996, с. 9. Редактирана, рецензията е публикувана и в електронния портал: LiterNet <http://liternet.bg/publish11/avangelov/byrk.htm> В съавторство с Евгения Панчева.

Визуалните изслед­ва­ния в САЩ. Маргарет Диковицкая, Визуалната култу­ра: изучаване на визуалното след културния поврат” - „Следва“ 17/2007, с. 74 – 79 - https://liternet.bg/publish11/avangelov/m_dikovicka.htm

Иманентната реконструкция на Йордан Люцканов. Йордан Люц­ка­нов, Дрехата на съдбата: Романът на Дми­т­рий Мережковски "Юлиан Отстъпника" : Анализ на класицистичния му символизъм . София: Верен, 2008 – 280 с. - Следва, 2011, №. 24, с. 157-61. Същата публикация и в електронния портал: LiterNet <http://liternet.bg/publish11/avangelov/jordan-liuckanov.htm>

Синтез и „караници“. Александър Кьосев „Караниците около четенето. Научни дискусии, публични дебати и институционални конфликти около природата и състоянието на четенето 1960-2012 г., монография, 463 с., С.: Сиела, 2013 – сп. Литературата, кн. 11, 2013, с. 300-312. - Същата публикация и в електронния портал: < https://www.academia.edu>

 

 

ІV. Преводи

Eмил Щайгер, Изкуството на тълкуването, превод и встъпление - Бюлетин на СБП (син), 1983/3, с. 108 – 126

- Редактиран превод на същата статия – Език и литература 1994 / 6, с. 14 – 29

Ханс Георг Гадамер, Относно проблематичността на естетическото съзнание и Неспособността за разговор (встъпление за Гадамер и превод на втората статия) - Литературна мисъл 1987/ 6, с. 81-90

Интервю на Антонио Орландо с Мария Дундакова - Летература 1997/ 14, с. 91-95

Сергей Сергеевич Аверинцев, Към тълкуването на символиката на мита за Едип - Литературна мисъл 1/2011, с. 151-160 (от руски съвместно с Мирена Славова);

- допълнен с две приложения, преводът е публикуван и в: http://liternet.bg/publish1/saverincev/statii/edip.htm

Марио Валдèс, Към структурата на литературознанието - Литературата, кн. 12, 2013, с. 103-25; https://www.academia.edu

Паул Гайер, Ляв културен консерватизъм – Философски алтернативи, 5/2014, с. 99-116 (от немски, съвместно с Виолета Вичева)

Паул Гайер, Етиките на Макиавели: Владетелят и „Мандрагора“ – сп. Философски алтернативи, год. ХХV, бр. 2-3/2017, с. 63-84. https://www.academia.edu

Михаил Бернсен "Европа и нейните основополагащи митове. Значението на Наполеоновата експедиция в Египет в литературата и в изкуството и Ориентализмът - Литературна мисъл, бр. 1/2018, с. 20-35

Паул Гайер, "Опити" на Мишел дьо Монтен (1571-1592): Скептичен консерватизъм и парадоксална антропология - Литературна мисъл, бр. 2/2019

 

 

  1. Редакции, бележки, предговори:

Добри Вичев, С поглед отвън. Развойни тенденции и жанрови структури в българската проза, С.: Наука и изкуство, 1990. Редакция на превода от немски език.

Умберто Еко, Как се пише дипломна работа, С., 1999, изд. Ал. Панов, с. 249-53) – http://liternet.bg/publish11/avangelov/zashto.htm. Редакция на превода от италиански език и послеслов.

Моралът в естетическото. Ханс Роберт Яус. Книгата на пророк Йона – парадигма на херменевтиката на чуж­дото; Писмо до Пол де Ман. Встъ­п­ление и редакция  на превода от немски език. - „Демократически прег­лед“, 1996, № 4-5, с. 500 – 22

Стивън Мелвил, Изкушението на новите перспективи - сп. Изкуство/ Art in Bulgaria, 65-66/ 1999, с. 9 - 13. Редакция на превода от английски език.

Марио Оливиери, Изгубеният рай. Една бавна агония. Превод от италиански Калина Захова. Редакция на превода от италиански език: – Следва 17/ 2007, издание на НБУ, с. 30-39 - http://liternet.bg/publish21/m_olivieri/izgubeniat.htm

Светлана Алперс, В очакване на смъртта. „Меркурий и Аргус” на Веласкес. Превод от немски Ана Иванова. Редакция на превода от немски език и бележки -  Следва, бр. 15, 2006, с. 4 – 11. – http://liternet.bg/publish21/s_alpers/v_ochakvane.htm

Паул Гайер, Canzoniere на Петрарка като роман за съзнанието. Превод от немски Виолета Вичева. Превод на стиховете от италиански Радея Гешева. (Редакция на превода от немски език и на преводите в проза от Петрарка) - сп. Литературата, кн. 11, 2013, с. 169- 229.  https://www.academia.edu

Bernini e il Barocco romano: il linguaggio della modernità. Opere da Palazzo Chigi in Ariccia. Бернини и модерният начин на изразяване. Творби от двореца в Арича. Научна и езикова редакция на превода от италиански език. Национална галерия, София 15.05-15.07. 2018

 

 

VІ. Публикации в седмични издания

Социалната художествена твор­ба // „Век 21“, № 3, 16.01 - 22.01. 1991, с. 3

Трудното изравняване с авто­ра: Интервю с Хартмут Хербот // „Литературен вест­ник“, 14.-20.09.1992, с. 7

Joseph Beuys in Perugia // Il Nu­o­vo Giornale dei Poeti, novembre 1993, n. 11, Roma, p. 3

Il Barocco napoletano. Grandi mo­stre: a Vienna e a Napoli l'arte durante i viceré aust­ria­ci // Il Nuovo Giornale dei Poeti, aprile 1994, n. 4, Ro­ma, р. 5

Херменевтичният морал – Ханс Роберт Яус // „Култура“, № 14, 4. 04. 1997, с. 7

Съпоставки. // „Култура“, № 20, 21 май 1999, с. 4 (Рубрика “Войната в Косово – реп­ли­ки“)

Без свои имена: Разговор с Мо­рис Фадел. // „Литературен вестник“, № 32, 13-19.10. 1999, с. 6-7

In memoriam Хартмут Хербот. // „Култура“, № 31, 11 август 2000, с. 2   

Читанки за напреднали: Раз­го­вор с Морис Фадел. // „Следва“, 2004, № 8-9, с. 4-22

Културата е част от природата. Ирина Генова и Ангел Ангелов разговорят с Жак Ле­нард.// „Кул­тура“, № 37, 27 октомври 2006, с. 9.

По повод „Писмо до Евелина” (за досиетата на бившата Държавна сигурност)// „Кул­тура“, № 14, 11 април 2008, с. 4

Предизвикване на криза и при­ва­тизиране на науката и на образованието. // „Кул­ту­ра“, № 6,19.ІІ.2010, с. 9. Статията е публикувана и в он­лайн списание LiterNet - <http://liternet.bg/publish11/avangelov/kriza.htm>

Тялото и погледът.// „Литера­ту­рен вестник“, № 8, 3–9.03.2010, с. 9, 12-13.

Творчеството на Кристо (Ява­шев) в България: интерпретации и идеологеми. - В: „Кул­тура“, № 23, (2815), 12 юни 2015 - <http://www.kultura.bg/bg/article/view/23569>. С допълнения и промени статията е публикувана в : https://www.academia.edu

 

 

VІІ. Дисертации

Традиция и лите­ратурно произведение : методологически проблеми. София: 1988. – 340 л. Автореферат - 31 с.

Машинопис. – Науч. ръководител Атанас Натев. – Рец.: Богдан Богданов, Симеон Хаджикосев. – Защитена в БАН. ЕЦ за ез. и лит. Институт за бълг. ез. СНС по литературознание. – Утвърдена от ВАК с протокол N. 15-6. - Дисертацията е за получаване на степента  „канди­дат на  филологическите науки “. Защита на 26.04.1989.

 

Историчност на ви­зуалния образ. Рец. Иван Стефанов, Владимир Градев, Александър Кьо­сев – София, 2006. – 355 л.

Предложена от ЮЗУ Неофит Рилски – Благоев­град. Фак. по изкуствата. Кат. Културология. – Защи­тена пред СНС по социология, антропология и науки за културата, 22.03.2007. – Утвърдена от ВАК с прот. N 12-8/07.05.2007. – Принт. изд.  Автореферат - 2007. - 48 с. - Дисертацията е за получаване на степента  „доктор на изкуствознанието “. Защита на 22.03.2007.

 

 

VІІІ. Научни престои в чужбина

Ноември 1982 – Йена и Лайпциг, ГДР

Август 1983 – Берлин, ГДР

Януари – март 1984 – Централен институт за ис­то­рия на литературата, Академия на науките на ГДР, Бер­лин

Юли 1985 – Ваймар и Берлин, ГДР

Юли 1986 – Ваймар и Берлин, ГДР

Юли 1987 – Хале, ГДР

Юни – август –Хале и Берлин, ГДР

15 октомври 1989 – 30 юни 1990 – Факултет за фун­даментални и интегративни науки, Университет Виена, Австрия

Октомври 1990 – декември 1994 – Институт по ис­тория на изкуството, Университет „Мартин Лутер“, Хале, Германия

Август – септември 1992 – Университет за чуж­ден­ци, Перуджа, Италия

Юли – август 1993 – Университет за чужденци, Пе­руджа, Италия

Август – септември 1994 – Университет за чуж­ден­ци, Перуджа, Италия

Септември 1995 – Университет за чужденци, Пе­руджа, Италия

15 ноември – 30 декември 1995 – Институт за Юго­източна Европа, Виена, Австрия

Септември 1996 – Университет за чужденци, Пе­руджа, Италия

Януари 1997 – Факултет за фундаментални и ин­тегративни науки, Университет Виена, Австрия

Юли – август 1998 – Летен институт „Гети“ по ви­зуални и културологични изследвания, Рочистър, щат Ню Йорк; Ню Йорк Сити, Вашингтон, Чикаго, САЩ

Ноември – декември 1998 - Институт по романска филология, Университет Констанц, Германия

Юли 1999 – Университет за чужденци, Перуджа, Италия

Ноември 2000 – януари 2001 – Институт за фун­да­ментални изследвания, Васенаар, Холандия

8 – 26 VІІ. 2002 – Централноевропейски уни­вер­ситет (CEU), Будапеща, Унгария

7 – 25 VІІ. 2003 – Централноевропейски уни­вер­ситет (CEU), Будапеща, Унгария

12 – 26 юли 2004 – Институт за литературни из­след­вания, Полска Академия на Науките, Варшава

Юни – август 2005 – Пиза, Милано, Перуджа, Рим, Италия

6 – 18. 12. 2005 – Институт за литература, Унгарска Академия на Науките, Будапеща, Унгария

Юли 2006 – Университет за чужденци, Перуджа, Ита­лия

Юли 2007 – Университет за чужденци, Перуджа, Италия

Октомври 2007 – февруари 2008 – Колегиум Бу­да­пещ, Институт за фундаментални изследвания, Будапе­ща, Унгария

Юли 2008 – Милано, Италия

6 – 19. Х. 2008 – Институт за литература, Унгарска Академия на Науките, Будапеща, Унгария

3 – 11. ХІІ. 08. – Институт за литературни изслед­ва­ния, Полска Академия на Науките, Варшава, Полша

Юли 2009 – Бон, Германия

Юни-юли 2010 – Факултет по социални науки, Уни­верситет Флоренция, Италия

Октомври – декември 2010 – Институт по Роман­ска филология, Университет Бон, Германия

Януари 2012 – Институт по Роман­ска филология, Университет, Бон, Германия

  1. ІХ. – 14. Х. 2012 – Институт за литературни из­следвания, Полска Академия на Науките, Варшава

Януари 2013 – Институт по Роман­ска филология, Университет Бон, Германия

Юли 2013 – Факултет по социални науки, Университет Флоренция, Италия

Юли 2014 – Факултет по социални науки, Университет Флоренция, Италия

Юни – септември 2015 – Институт по романска фи­лология, Университет Бон, Германия

Юли 2016 - Институт по романска фи­лология, Университет Бон, Германия

Юли 2017 - Институт по романска фи­лология, Университет Бон, Германия

юли - август 2018 - Институт по романска фи­лология, Университет Бон, Германия

  1. Х. – 17. Х. 2018 – Институт за литературни из­следвания, Полска Академия на Науките, Варшава

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.