КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 Г.

Публикувано на: 15.07.2021 07:16

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС 
ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 Г. 

в съответствие със Заповед № I-116 от 06.07.2021 на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник и на електронната страница на БАН

В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г. включително кандидатите следва да подадат молба за участие в конкурса до директора на Института за литература по следните научни специалности:

2.1. Филология (Българска литература (Стара българска литература) – 1 редовна докторантура;
2.1. Филология (Българска литература (Литература на Българското възраждане) – 1 редовна докторантура;
2.1. Филология (Българска литература (Нова и съвременна българска литература) – 1 редовна докторантура;
2.1. Филология (Теория и история на литературата) – 1 редовна докторантура;
2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия) – 1 редовна докторантура;
2.1. Филология (Руска литература) – 1 редовна докторантура.

Дата на обявяване на конкурса – 13.08.2021 г. 


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 
1. Молба до директора на Института, в която кандидатите посочват специалността или специалностите, за които кандидатстват (със съответния шифър), и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.;
8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
9. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, ет. 2. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.)

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително е посочен средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа (или от положения държавен изпит).


В срок до 25.10.2021 г. научните звена подготвят програмите (въпросниците), по които ще се проведат конкурсните изпити. Програмите трябва да обхващат само материал, изучаван от студентите във висшите училища. Програмите се приемат от научния съвет и се утвърждават от директора на Института за литература. Изпитът по избрания от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански) се провежда по утвърдената програма на Центъра за обучение към БАН.

Кандидатите се уведомяват писмено за допускането или недопускането им (мотивирано) до конкурса най-късно до 20.10.2021 г. В писмото следва да бъде указано кога и къде допуснатите кандидати ще получат програмите за конкурсните изпити. 

Изпитите ще се проведат, както следва:

    • по специалността – от 06 до 10.12.2021 г.; 
    • по чужди езици – от 13 до 17.12.2021 г.

Датата и часът на изпита по чужд език се определя от Центъра за обучение към БАН  при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността.

Изисквания: Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър (4,50) и по западен език не по-малко от добър (4,00).
Кандидатите, класирани на конкурса, се зачисляват, считано от 01.01.2022 г.

За справки
Канцеларията на Института за литература: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, каб. 704, 02 971 70 56, 02 979 29 90. 
БАН – Администрация: София – 1040, ул. „15 ноември“ № 1, стая 310, тел. 9795260.