Институтът за литература обявява допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2012-2013 г.

Публикувано на: 26.11.2018 18:17

Институтът за литература обявява допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2012-2013 г. в съответствие с Решение № 375на Министерски съвет от 11.05.2012 г.

Професионално направление Филология, специалност “Теория и история на литературата” В срок от 15.03.2013 г. до 15.05.2013 г. кандидатите подават молба за участие в

Институтът за литература обявява допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2012-2013 г. в съответствие с Решение № 375на Министерски съвет от 11.05.2012 г.

Професионално направление Филология, специалност “Теория и история на литературата” В срок от 15.03.2013 г. до 15.05.2013 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института за литература

За справки – Институт за литература - БАН, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, ет. VІІ стая 704, тел. 979-29-90

Дата на обявяване на конкурса - 15 март 2013 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика” № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

  • по специалността от 17 до 21.06.2013 година,
  • по чужди езици от 24 до 28.06.2013 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.