Представяне на антологията "Трима поети"

Изложба, посветена на поетесата Яна Язова

Научна конференция „1914: измерения на трагичното”

Покана

ПРЕДСТОЯЩО

Уважаеми колеги,

Институтът за литература организира литературоведска конференция на тема:

"Николай Лилиев, Емануил Попдимитров и Гео Милев -
синхронии на модернизма"

,

която ще се проведе на 4 декември 2015 г.

Първоначалният повод за тази селекция е традицията на Института да отбелязва годишнините от рождението на изтъкнати български писатели. В проблематиката на конференцията обаче е напълно допустимо да влязат и по-широк кръг проблеми на българския литературен модернизъм.

Очакваме вашите заявки за участие до 23 ноември 2015.

Организатори: Елка Димитрова, Цветанка Атанасова, Иван Христов

Адреси за кореспонденция:
elkadimitrova4@gmail.com
tsvetankaat@mail.bg
christoff78@abv.bg

Покана

ПРЕДСТОЯЩО

Уважаеми колеги,

По повод годишнините от рождението на Иван Вазов (165 г.) и на Константин Величков (160 г.) Институтът за литература организира на 17 и 18 декември 2015 година конференцията

„Иван Вазов и Константин Величков – във/отвъд Христоматията”.

Подобна формулировка се опитва да обхване различни насоки на изследователско търсене: проблематизиране на Българска христоматия (1884) като равнополагане на разноредови и разностатусни художествени факти в единно текстово поле, в книжния корпус на литературната образцовост; утаеното иззад емблематичната, почти „христоматийна”, авторова сдвоеност Вазов/Величков асиметрично позициониране в канона на техните авторови фигури; паралелните епизоди в битието им (отдаденост на националноосвободителната кауза, свръхдеятелен пловдивски период на културостроителство, бягство/доброволно изгнание в Италия, проблематични министерствания, оттегляне и уединеност в писателството); и въпреки това, обособяване на два срещуположни авторови типа – на писателя-изгнаник, изолиращ се все повече в маргиналиите на чуждостта, и на писателя-средоточие на колективни духовни стремления, все по-устойчиво, неотменно, плътно присъстващ в отсамното пространство.

Ще очакваме Вашите заявки до 5 декември 2015 година на следните имейл-адреси:

biseradakova@yahoo.de
g_gospodinov@yahoo.com
niki_kirilov@hotmail.com

Българската литературна класика... | Нощен Хоризонт

Институт за литература. Posted in Българската литературна класика – знание за всички

Българската литературна класика... | Нощен Хоризонт

"Българската литературна класика - знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти" - това е името на проекта, върху който работят три институции: Институтът за литература към БАН, Националният литературен музей и Столична библиотека. Разговор с доц. д-р Пенка Ватова, Юлия Цинзова и Катя Зографова.
Водещ: Пламена Бачийска

Встъпителната пресконференция на проекта „Българската литературна класика – знание за всички.

Институт за литература. Posted in Българската литературна класика – знание за всички

Встъпителната пресконференция на проекта „Българската литературна класика – знание за всички.

Проектът ще се изпълнява 12 месеца от екип от Института за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека. В рамките му ще бъдат изградени четири дигитални центъра за документиране на литературно и културно наследство. Ще бъдат събрани, дигитализирани и съхранени за поколенията непознати и уникални документи и предмети от личните архиви на 13 български литературни класици, които ще бъдат съхранени в уеб базирано достъпно дигитално хранилище. В специален раздел на хранилището ще бъде създаден богат дигитален фонд на ромската култура през ХХ век. Дигиталните архивни документи ще надхвърлят 200 000 броя.

Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Институт за литература. Posted in Българската литературна класика – знание за всички

Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Българската литературна класика – знание за всички.
Неизвестни архиви и културни контексти
(Bulgarian Literary Classics – Knowledge for All.
Unknown Archives and Cultural Contexts)

Под това название от м. май 2015 до м. април 2016 г. Институтът за литература в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека ще изпълнява проект по Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнението му е в размер на 192 272 евро.

Проектът цели събиране, систематизиране, познавателно обогатяване, дигитализиране и съхраняване за поколенията на

Камен Михайлов е награден в Москва с медал „Сергей Есенин”

Институт за литература. Posted in Събития

Уважаеми колеги!
Камен Михайлов е награден в Москва с медал „Сергей Есенин” за приносите му в изследване на творчеството на големия руски поет. През последните години той участва в немалко конференции, посветени на Есенин, а също и с научни публикации в руски издания. Наградата за 2015 г. е дадена на трима чужденци. Тя се дава от името на Музея-резерват "Сергей Есенин" в Константиново, но в журито участват най-изявените есениноведи: проф. Наталия Шубникова-Гусева от ИМЛИ, ръководител на научноизследователския проект за Сергей Есенин, Максим Скороходов, научен секретар на ИМЛИ, проф. Олга Воронова от Рязанския университет "Сергей Есенин" и др.
Да е честита наградата на Камен, а тя е признание и за научната общност на Института за литература.

Международна конференция

Институт за литература. Posted in Събития

Преводите от византийски гръцки през ІХ–Х век в литературата на Slavia Orthodoxa: рецепция и традиция

Преводите от византийски гръцки през ІХ–Х век в литературата на Slavia Orthodoxa: рецепция и традиция
10-11 септември
Институт за литература при БАН

Конференцията е в рамките на проект проект №ДФНИ-КО2/5
от 12.12.2014 г., ФНИ, МОН:
SCRIPTA BULGARICA
Дигитална библиотека за старобългарска книжнина

В последните няколко години все повече и по-детайлно се изследват преводите от византийски гръцки в славянската традиция главно в следните насоки: а) обем на преводите и тяхното разпространение; б) адаптация на литературните модели; в) характеристика на измененията, които настъпват в преведените текстове по отношение на жанр, стил и функциониране на текста.

Интересът на новото поколение изследователи все повече се съсредоточава наред с обогатяването на репертоара от произведения на християнските автори, върху сърцевината на текстовете с цел да се опишат и обяснят отклоненията от тях с цел създаването на своя собствена, различна, независима книжовност, която отговаря на конкретни нужди.

Компаративните изследвания на славянските преводи в по-широк контекст, на фона на различни страни от средновековната цивилизация - са изключително плодотворни и представят възможност не само за нов прочит на техниката на превода и за неговата рецепция, но хвърлят светлина върху произхода и причините за трансформацията на литературните образци. Проучването на антологиите, необвързани с богослужебната практика (напр. тълкуванията на библейските книги, дидактичната книжнина, въпросо-ответните сбирки, антологиите от монашески четива и др.), показва създаването на собствена старобългарска книжнина – понеже свидетелстват за един значителен масив от преводи, които се възпроизвеждат в нови текстове за нуждите и на монашеска, и на светска публика.

Несъмнен интерес в славянската традиция представляват постиженията в проучването на определени модели, в които съставителите не следват буквално гръцките първоизточници, а внасят определени изменения в тях или правят извлечения от тях. Не са последно място вниманието привлича използването на готови преводи, които вторично са подлагани на различни редакционни изменения, на съкращаване и прекомпозиране за да се получи в резултат едно ново произведение на оригиналната книжовност.

В рамките на конференцията се представят и постиженията в областта на създаването на електронни корпуси от текстове, от научна терминология и от описания на ръкописи и старопечатни книги.

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.